Delårsrapport januari-september 2019

Ökat rörelseresultat med god värdetillväxt i fastighetsbeståndet

– Den positiva trend som inledde första halvåret håller i sig. Vi ser många bra saker hända i vår förvaltning och i utvecklingsprojekten med stärkt rörelseresultat som följd, säger Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen.

Händelser under perioden

  • Fastighetsintäkterna uppgick till 1 186 (1 147) MSEK, en ökning med tre procent. Ökningen beror främst på ökade hyresintäkter i befintligt fastighetsbestånd.
  • Rörelseresultat före värdeförändringar förbättrades med fyra procent och uppgick till 586 (564) MSEK. Inga skillnader förelåg mot jämförbart bestånd mellan åren.
  • Rörelseresultatet uppgick till 833 (597) MSEK. Resultatförändringen beror främst på högre värdeförändringar fastigheter jämfört med föregående år. Den totala värdeförändringen uppgick till 246 (28) MSEK.
  • Finansiella poster uppgick till –203 (-70) MSEK inklusive värdeförändring på derivatinstrument. Förändringen beror på negativa värdeförändringar på derivatinstrument till följd av lägre marknadsräntor.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 499 (403) MSEK.
  • Marknadsvärdet i fastighetsbeståndet uppgick till 17 703 (16 944) MSEK. Ökningen beror bland annat på nya redovisningsregler för tomträtt enligt IFRS 16.
  • Under perioden vann en ny detaljplan laga kraft för Södra Nyhamnen intill Malmö Centralstation som innebär en utveckling av totalt 60 000 kvm bruttoarea och omfattar cirka 350 bostäder och en ny domstolsbyggnad.
  • Under perioden emitterades tre gröna obligationer om totalt 1 650 MSEK nominellt för att finansiera investeringar i hållbara fastigheter.
  • Under perioden frånträddes fastigheter i Gävle, Örebro och Östersund till ett underliggande marknadsvärde om totalt 67 MSEK.

Delårsrapporten finns på www.jernhusen.se

För mer information:
Kerstin Gillsbro, vd, telefon 08-410 626 00, kerstin.gillsbro@jernhusen.se
Anders Bäck, ekonomidirektör/vice vd, telefon 08-410 626 00, anders.back@jernhusen.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 154 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 17,7 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Dokument & länkar