Effekterna från coronakrisen fortsätter påverka Jernhusen under första kvartalet 2021

Report this content

Antalet resenärer på järnvägen är fortsatt på en mycket låg nivå. Lägre rörliga intäkter tillsammans med hyresrabatterpåverkade därför vårt resultat med 50 miljoner kronor under första kvartalet 2021 jämfört med ett bedömt normalår.   

Våra kunder är fortsatt starkt påverkade av pandemins effekter, inte minst butiker och restauranger på stationerna, och vi fortsätter att stödja dem i en nära och konstruktiv dialog för att förstå hur vi på bästa sätt kan vara med och skapa långsiktigt hållbara lösningar.   Coronakrisen har pågått längre än vad vi och andra har kunnat föreställa oss, men vi tror på en snabb återhämtning när samhället öppnar upp igen. Järnvägen och det kollektiva resandet kommer att ha en nyckelroll i den återgången.  

Händelser under och efter perioden  

I januari vann detaljplanen för Västlänken (Göteborg) station Centralen laga kraft. Detaljplanen rymmer två av Västlänkens uppgångar och möjliggör en nybyggnation av station, handel och kontor på cirka 34 000 kvm BTA för Jernhusen.  

Fastighetsintäkterna minskade med 3 procent till 392 MSEK, främst på grund av lämnade hyresrabatter samt lägre rörliga intäkter till följd av coronakrisen. Totalt har rabatter om 9 MSEK till följd av coronakrisen belastat resultatet under kvartalet. 

Förvaltningsresultatet minskade med 3 procent till 171 MSEK, främst till följd av lägre intäkter. Inga skillnader föreligger i jämförbart bestånd.  

Värdeförändring på fastigheterna uppgick till 139 MSEK motsvarande en ökning med 0,8 procent av fastigheternas marknadsvärde. Värdeförändringen beror i huvudsak på projektresultat.  

Periodens resultat ökade kraftigt till följd av periodens värdeförändringar fastigheter och finansiella instrument och uppgick till 297 MSEK.  

Den 29 januari emitterade Jernhusen en grön obligation om 400 MSEK i syfte att finansiera hållbara fastigheter och projekt.  

Den 1 april nominerades Magnus Jacobson, Agneta Kores, Martin Lindgren och Katarina Wåhlin Alm som nya styrelseledamöter. Till ny ordförande efter Kjell Hasslert, som avböjer omval föreslås Anette Asklin. 

Jernhusen
08-410 626 00
info@jernhusen.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 146 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde om 18,0 miljarder kronor. Jernhusen innehar en officiell rating från Standard & Poor’s om A/A-1 med ”negative outlook” 


Prenumerera