Fortsatt stort intresse då Jernhusen emitterade ytterligare två gröna obligationer

Jernhusen genomförde på onsdagen en grön obligationsemission om totalt 1,5 miljarder kronor för att finansiera hållbara fastigheter och fastighetsutveckling för att på så sätt bidra till att öka det kollektiva resandet på järnväg.

- Vi är mycket nöjda att på detta sätt kunna finansiera hållbara fastigheter och projekt med positiv miljöpåverkan, säger Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen.

Emissionen gjordes inom ramen för Jernhusens Medium Term Note-program (MTN-program) och det gröna ramverket som lanserades under 2018.

Emissionen är uppdelad på två obligationer, en med fast ränta (750 MSEK) med en löptid om fem år samt en med rörlig ränta (750 MSEK) med en löptid om 2,5 år. Obligationslånet med rörlig ränta (ISIN SE0012193670) emitterades till en överkurs motsvarande en ränta om Stibor 3M + 0,25 procentenheter under 2,5 år. Obligationen med fast ränta (ISIN SE0012193688) löper med en ränta om 0,938 procent under fem år. Obligationerna kommer att noteras på Sustainable bond list på Nasdaq OMX Stockholm.

Information om Jernhusens finansiering och gröna obligationer finns på bolagets webbplats www.jernhusen.se/finans.

För mer information:

Victor Josefsson, Finanschef, telefon 073-552 28 83 

Anders Bäck, ekonomidirektör/vvd, telefon 070-623 62 55

Lotta Fogde, kommunikations- och hållbarhetschef, 070-562 85 36

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 158 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 16,9 miljarder kronor. Jernhusen innehar en officiellt rating från Standard & Poor’s om A/A-1 med ”stable outlook”.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.