Halvårsrapport januari - juni 2020

Report this content

Resultatet för första halvåret 2020 är avsevärt lägre jämfört med samma period föregående år. Den pågående coronakrisen har påverkat intäkterna negativt, särskilt under andra kvartalet då intäkterna minskade med 100 MSEK.

Coronakrisen har framför allt påverkat hyresgästerna på centralstationerna när resandet drastiskt minskat. För att mildra effekterna för de av våra hyresgäster som haft en kraftigt negativ påverkan av ett minskat resande har Jernhusen avsatt medel under 2020 för att kunna vidta åtgärder som stöttar hyresgästerna och mildrar effekterna av krisen om det krävs.

– Vi har stor respekt för den situation många av våra hyresgäster befinner sig i då deras affärer är beroende av antalet besökare på våra stationer. Restriktionerna kring resandet som infördes i samband med coronakrisen har visserligen lättats vilket medfört något fler besökare, men det sker från mycket låga nivåer och utmaningarna är därför fortfarande stora för många av hyresgästerna. Jernhusens främsta bidrag till samhället är trygga och säkra stationer med bra service till resenärerna och att vi kan tillhandahålla effektiva lokaler för tågunderhåll. De kraftfulla insatser vi gör nu ska bidra till att vi tillsammans med hyresgästerna tar oss igenom krisen och är redo att möta resenärernas behov när de kommer tillbaka, säger Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen.

Händelser under perioden:

 • Perioden påverkades stort av den pågående coronakrisen där Jernhusen främst har påverkats genom lämnade hyresrabatter till våra hyresgäster och att Folkhälsomyndighetens rekommendationer medfört ett drastiskt minskat resande.
 • Fastighetsintäkterna uppgick till 706 (805) MSEK, en minskning med 12 procent främst på grund av lämnade hyresrabatter, sänkt bedömning av utfallet för omsättningshyror samt lägre rörliga intäkter till följd av coronakrisen.
 • Rörelseresultat före värdeförändringar minskade med 21 procent och uppgick till 297 (375) MSEK. I jämförbart bestånd uppgick rörelseresultatet före värdeförändringar till 297 (386) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -109 (583) MSEK. Resultatförändringen beror främst på negativa värdeförändringar fastigheter jämfört med föregående år. Den totala värdeförändringen uppgick till -416 (208) MSEK, främst beroende på en bedömning om lägre omsättningshyror under året samt höjda direktavkastningskrav.
 • Finansiella poster uppgick till -99 (-146) MSEK inklusive värdeförändring derivatinstrument. Förändringen beror på lägre negativa värdeförändringar på derivatinstrument.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -165 (329) MSEK.
 • Marknadsvärdet i fastighetsbeståndet uppgick till 17 698 (17 922) MSEK. Minskningen beror främst på värdeförändringar.
 • På årsstämman den 27 april beslutade stämman i enlighet med förslagen om ändring av bolagsordningen samt antagande av nya finansiella mål.
 • Den 17 april emitterade Jernhusen en grön obligation om 500 MSEK i syfte att finansiera hållbara fastigheter och projekt.
 • I maj blev det klart att Anders Bäck lämnar rollen som vice vd och ekonomidirektör under hösten 2020. Peter Anderson tillträder rollen som ekonomidirektör den 1 september 2020.
 • Den 30 juni bekräftades Jernhusens rating A/A-1 men med förändrade utsikter från stabila till negativa som en konsekvens av coronakrisens påverkan.

Delårsrapporten finns på www.jernhusen.se

För mer information:
Kerstin Gillsbro, vd, telefon 08-410 626 00, kerstin.gillsbro@jernhusen.se
Anders Bäck, ekonomidirektör/vice vd, telefon 08-410 626 00, anders.back@jernhusen.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 149 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 17,7 miljarder kronor.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar