Halvårsrapport januari – juni 2021

Report this content

Jernhusen ser tecken på en positiv vändning i resenärsflöden och tror att det spårburna resandet kommer fortsätta att öka under sommaren och hösten 2021. Även om resultatet påverkats negativt av coronakrisen så står företaget fortsatt starkt tack vare den finansiella stabiliteten som byggts upp under lång tid i kombination med värdeuppgångar under delårsperioden. Indikatorer på denna styrka är en belåningsgrad på 45 procent, en räntetäckningsgrad på sex gånger och en skuldkvot på elva gånger. Det är på samma eller till och med bättre nivåer än före coronakrisen.

- Under andra kvartalet 2021 var påverkan från coronakrisen stor, inte minst för våra kunder, butiker och restauranger på stationerna. Vi har fortsatt att stödja våra hyresgäster både i att lösa akuta problem och i att hitta långsiktiga lösningar. Resenärsflödena, och därmed besöksantalen på stationerna, var i våras på mycket låga nivåer men har den senaste tiden börjat öka, säger Kerstin Gillsbro och fortsätter, det känns med andra ord som att det har börjat vända.

Händelser under och efter perioden

  • Fastighetsintäkterna ökade med 9 procent vilket främst beror på en mindre påverkan av coronakrisen än föregående år. I jämförelse med första halvåret 2019 har intäkterna minskat med 4 procent.
  • Förvaltningsresultatet ökade med 37 procent, främst till följd av högre intäkter och lägre administrationskostnader jämfört med föregående år. I jämförelse med första halvåret 2019 ökade förvaltningsresultatet med 8 procent.
     
  • Den 26 april höll Jernhusen AB årsstämma där Anette Asklin valdes till styrelsens ordförande efter avgående Kjell Hasslert. Fyra nya styrelseledamöter valdes även in i styrelsen.
  • Den 10 juni frånträddes en fastighet i Kristianstad som tidigare kontrakterats för försäljning till ett överenskommet fastighetsvärde om 103 MSEK. Under perioden har även tre mindre fastighetsavyttringar skett.
  • Den 1 juli emitterade Jernhusen en grön obligation om 300 MSEK i syfte att fortsätta finansiera hållbara fastigheter och projekt.
  • Lämnade rabatter och minskade rörliga intäkter drog ned resultatet under delårsperioden med 90 MSEK jämfört med ett normalår, varav 40 MSEK under andra kvartalet. Jernhusen har fortsatt med åtgärder under perioden för att stödja våra hyresgäster. Bland annat har hyresrabatter om 25 MSEK lämnats till följd av coronakrisen, varav 10 MSEK har ersatts, eller bedöms komma att ersättas, i stöd enligt det statliga hyresstödet. Ytterligare rabatter kan komma att lämnas även för kommande kvartal, inte minst till följd av de förlängda statliga hyresstöden.
Jernhusen
08-410 626 00
info@jernhusen.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 147 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde om 18,0 miljarder kronor. Jernhusen innehar en officiell rating från Standard & Poor’s om A/A-1 med ”negative outlook” 

Prenumerera