Halvårsrapport januari-juni 2019

Fortsatt god tillväxt i rörelseresultat före värdeförändringar och ny detaljplan om 60 000 kvm bruttoarea intill Malmö Centralstation.

– Vi kan summera ett bra halvår – tillväxten i resandet påverkar resultatet positivt. Det är mycket glädjande att en ny detaljplan har vunnit laga kraft intill Malmö Centralstation vilket innebär att stationsområdet kan kompletteras med nya bostäder, kontor och en domstolsbyggnad. För andra året i rad har Jernhusen fått det bästa uppmätta resultatet i Nyckeltalsinstitutets Attraktiva Arbetsgivarindex (AVI), något som jag och Jernhusen är stolta över, säger Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen.

Händelser under perioden

  • Fastighetsintäkterna uppgick till 805 (773) MSEK, en ökning med fyra procent. Ökningen beror främst på ökade hyresintäkter i befintligt fastighetsbestånd.
  • Rörelseresultat före värdeförändringar ökade med fem procent och uppgick till 375 (357) MSEK. 
  • Rörelseresultat uppgick till 583 (427) MSEK. Resultatförändringen beror främst på högre värdeförändringar fastigheter jämfört med föregående år. Den totala värdeförändringen uppgick till 208 (65) MSEK.
  • Finansiella poster uppgick till –146 (-83) MSEK inklusive värdeförändring på derivatinstrument. Förändringen beror främst på negativa värdeförändringar på derivatinstrument till följd av lägre marknadsräntor.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 329 (247) MSEK.
  • Marknadsvärde i fastighetsbeståndet uppgick till 17 584 (16 944) MSEK en ökning med totalt 640 MSEK, varav tomträtt enligt IFRS 16 stod för 229 MSEK.
  • I juni vann en ny detaljplan laga kraft för Södra Nyhamnen intill Malmö Centralstation som innebär en utveckling av totalt 60 000 kvm bruttoarea och omfattar cirka 350 bostäder och en ny domstolsbyggnad.
  • Under perioden emitterades tre gröna obligationer om totalt 1 650 MSEK nominellt för att finansiera investeringar i hållbara fastigheter. 
  • Under perioden frånträddes fastigheter i Gävle och Örebro till ett underliggande marknadsvärde om totalt 37 MSEK.

Halvårsrapporten finns på www.jernhusen.se
 

För mer information:
Kerstin Gillsbro, vd, telefon 08-410 626 00, kerstin.gillsbro@jernhusen.se
Anders Bäck, ekonomidirektör/vice vd, telefon 08-410 626 00, anders.back@jernhusen.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 155 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 17,6 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.