Jernhusen avyttrar sina andelar i Friends Arena till Fabege

Jernhusen avyttrar sitt resterande ägarinnehav i Friends Arena till fastighetsbolaget Fabege, som fortsätter driva arenan tillsammans med Svenska Fotbollsförbundet.

- Vi har varit tydliga med att vi inte är långsiktiga ägare av Friends Arena. I Solna har vi utvecklat den nya stationsentrén för pendeltåg mot Friends Arena. Vi fortsätter vårt fokus på att utveckla järnvägsstationer, underhållsdepåer och kombiterminaler så att både människor och varor ska kunna åka mer tåg, säger Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen.

Jernhusen har samtidigt med utvecklingen av arenan säkerställt att Hagalunds Depå, på andra sidan järnvägen, kan utvecklas. Behovet av järnvägsunderhåll ökar och på Hagalunds Depå finns flexibilitet för fler bolag att underhålla sina tåg.

- Friends Arena har möjliggjort utvecklingen av gammal järnvägsmark till en ny attraktiv stadsdel i Solna. Vi känner oss trygga med att Fabege, som redan har stora intressen i området, fortsätter utveckla det och arenan, säger Kerstin Gillsbro.

I samband med överlåtelsen gör Jernhusen ett tillskott om 155 MSEK. Överlåtelsen påverkar inte årets resultat eftersom tidigare reserveringar täcker tillskottet.

Jernhusen ägde ursprungligen markområdet där Arenastaden och Friends Arena nu ligger. Syftet för Jernhusen att ingå i projektet med Friends Arena var att utveckla fastigheten och på så sätt kunna fortsätta investera i stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler. Jernhusen har succesivt avyttrat ägarandelar i de olika bolagen i Arenabolagen.

För mer information:

Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21

www.jernhusen.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 170 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 14,7 miljarder kronor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Citat

- Vi har varit tydliga med att vi inte är långsiktiga ägare av Friends Arena. I Solna har vi utvecklat den nya stationsentrén för pendeltåg mot Friends Arena. Vi fortsätter vårt fokus på att utveckla järnvägsstationer, underhållsdepåer och kombiterminaler så att både människor och varor ska kunna åka mer tåg.
Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen