Jernhusen förvärvar depå i Gävle

Jernhusen utökar sin depåportfölj genom att teckna avtal om förvärv av underhållsdepå i Gävle.

Jernhusen har tecknat avtal med SJT Fastigheter AB om förvärv av underhållsdepå i Gävle för gods- och motorvagnsunderhåll.  Jernhusen äger sedan tidigare en underhållsdepå i Gävle och har identifierat orten som en viktig nod för järnvägstrafik. Genom affären säkerställs möjligheten att även i framtiden kunna erbjuda rätt kapacitet och effektiva lösningar för underhåll av järnvägsfordon. Jernhusen ser fram emot att utveckla depåerna i Gävle i nära samarbete med marknadens aktörer och därigenom kunna erbjuda effektiva lösningar på marknaden.

Som fastighetsägare kommer vi tillsammans med våra nya hyresgäster se på möjligheterna att förbättra och effektivisera anläggningen, konstaterar Charlotte Törsleff vid Jernhusen.


För mer information:
Anna Nygren
Affärsansvarig Transaktioner Jernhusen
08-410 626 58


Charlotte Törsleff
Kommunikatör Jernhusen
08-410 032 08

 

<p><em>Jernhusen utvecklar, förvaltar och äger ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 253 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 255 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 11 miljarder kronor.</em></p>

Taggar:

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera