Jernhusen investerar i Hagalunds Depå för att möta behov av ökat tågunderhåll

Jernhusen investerar 60 MSEK för att möta SJs behov av ökad verkstadskapacitet i Hagalund.

Jernhusen bidrar med ökad verkstadskapacitet genom att bygga ut verkstadsbyggnaden med 55 meter, inklusive två spår. SJ är hyresgäster i lokalen där bl.a. revisioner av X2000 kommer att utföras. Förlängningen möjliggör att också kunna underhålla motorvagnsfordon.

- Fler väljer att resa miljösmart och därför ökar behovet av motorvagnsunderhåll. Jernhusen och SJ har tillsammans arbetat fram lösningar för att öka verkstadskapaciteten såväl som effektiviteten av de befintliga verkstadsytorna, säger Susanne Rosjö, affärsutvecklingschef för depåer på Jernhusen, och betonar att flexibilitet i anläggningarna är ett effektivt sätt att möta växande efterfrågan.

Genom tillbyggnaden skapas förutsättningar för att möta ett ökat resande och för att klara en framtida generationsväxling inom fordonsflottorna.

Den nya förlängda verkstaden kommer att stå klar våren 2017.

Hagalunds Depå är norra Europas största tågdepå och ligger strategiskt placerad i Solna, strax norr om Stockholms Centralstation. Depån tillhandahåller heltäckande service- och underhållstjänster för persontågstrafiken. Depån bidrar med sitt centrala läge till fortsatt hållbara transporter i regionen och Sverige.

För mer information:

Ulf Båvendal, projektledare Jernhusen, 072-535 31 59

Cecilia Granath, pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 179 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 14,4 miljarder kronor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Citat

Jernhusen och SJ har tillsammans arbetat fram lösningar för att öka verkstadskapaciteten såväl som effektiviteten av de befintliga verkstadsytorna. Flexibilitet i anläggningarna är ett effektivt sätt att möta växande efterfrågan.
Susanne Rosjö, affärsutvecklingschef Depåer