Jernhusen och Magnolia Bostad utvecklar nytt bostadsområde i Tumba

Jernhusen säljer fastigheten Tumba 7:241 till Magnolia Bostad, med målet att skapa ett attraktivt bostadsområde av en tidigare grustäkt. Affären är villkorad av att det skapas en ny detaljplan för fastigheten.

- Tillsammans med Magnolia Bostad skapar vi goda förutsättningar för att fler bostäder kan byggas. Med tanke på den stora markytan ser vi potentialen för ett betydande antal bostäder i området, säger Ann Wiberg affärsområdeschef Stadsprojekt på Jernhusen. Genom förädling av markfastigheter med bostadspotential vill vi bidra till den fortsatta tillväxten och bostadsbyggandet i Sveriges storstadsregioner.

Fastigheten omfattar 238 000 kvm mark och ligger i ett utvecklingsområde 2,5 mil sydväst om centrala Stockholm.

Magnolia Bostad kommer att driva arbetet med att skapa en ny detaljplan för fastigheten Köpeskillingen fastställs när det finns en ny detaljplan. Affären har tidigare kommunicerats av köparen med villkor av styrelsebeslut i Jernhusen AB. Den 27 april fattade Jernhusens styrelse beslut att genomföra affären.

För mer information:

Jennie Kastengren, Chef Affärsstöd Jernhusen, 0734-39 26 44

Ann Wiberg, Chef Affärsområde Stadsprojekt, 0734-39 26 28

Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 164 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 15,5 miljarder kronor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Citat

Tillsammans med Magnolia Bostad skapar vi goda förutsättningar för att fler bostäder kan byggas. Med tanke på den stora markytan ser vi potentialen för ett betydande antal bostäder i området. Genom förädling av markfastigheter med bostadspotential vill vi bidra till den fortsatta tillväxten och bostadsbyggandet i Sveriges storstadsregioner.
Ann Wiberg, affärsområdeschef Stadsprojekt