Jernhusen välkomnar satsningar på järnväg

Jernhusens affär utvecklas fortsatt stabilt och följer våra planer. Rörelseresultat före värdeförändringar har ökat med åtta procent under perioden. Regeringen har presenterat två viktiga dokument för järnvägens framtid: nationell plan för infrastruktur och nationell godstransportstrategi. I dessa kan vi se flera affärsmöjligheter för Jernhusen. 

– Det vi ser är en historisk satsning på järnvägen. Intresset för att utveckla och investera i kollektivt resande med hållbar infrastruktur är mycket stort, i alla delar av samhället. Dessa satsningar, och planerna på höghastighetståg, öppnar upp för fler affärsmöjligheter där Jernhusen kan vara med och bidra till samhällsutvecklingen, säger Kerstin Gillsbro, vd.

Viktiga händelser under perioden

  •  Fastighetsintäkterna uppgick till 773 (728) MSEK, en ökning med sex procent. Ökningen beror främst på ökade hyresintäkter i befintligt fastighetsbestånd.
  •  Rörelseresultat före värdeförändringar förbättrades med åtta procent och uppgick till 357 (330) MSEK. I jämförbart bestånd uppgick rörelseresultatet före värdeförändringar till 357 (338) MSEK.
  •  Rörelseresultatet uppgick till 427 (502) MSEK. Minskningen beror främst på lägre orealiserade värdeförändringar på fastigheter jämfört med föregående år, 65 (165) MSEK.
  •  Finansiella poster uppgick till –71 (–74) MSEK.
  •  Periodens resultat efter skatt uppgick till 247 (386) MSEK.
  •  Investeringar i fastigheter uppgick till 250 (237) MSEK.
  •  Fastighetsförsäljningar uppgick till 0 (118) MSEK.
  •  Marknadsvärdet på fastigheterna ökade med 323 MSEK till 16 556 (16 234) MSEK. Förändringen beror främst på genomförda investeringar.

Jämförelsetalen inom parantes för resultaträkningsrelaterade poster avser perioden januari-juni 2017. För balansräkningsrelaterade poster avses den 31 december 2017.

Delårsrapporten finns på www.jernhusen.se 

För mer information:
Kerstin Gillsbro, vd, telefon 08-410 626 00, kerstin.gillsbro@jernhusen.se
Anders Bäck, ekonomidirektör/vice vd, telefon 08-410 626 00, anders.back@jernhusen.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 155 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde om 16,6 miljarder kronor.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar