Jernhusens delårsrapport januari-mars: Starkt första kvartal för Jernhusen

Jernhusens rörelseresultat före värdeförändringar ökade med 25 procent jämfört med samma period föregående år.

Jernhusen fortsätter att investera för att förbättra förutsättningarna för ett ökat kollektivt resande och mer gods på järnväg - och i förlängningen bidra till ett mer hållbart samhälle.

- Jag är mycket nöjd med våra ökade intäkter då vi ser det som ett kvitto på att våra erbjudanden, som både blir fler och bättre, uppskattas av våra kunder. Regeringens besked om att vårbudgeten innehåller ytterligare anslag till drift och underhåll av järnvägen ökar ytterligare vår optimism för framtiden, säger Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen.

Viktiga händelser under perioden:

  • Fastighetsintäkterna uppgick till 311 (290) MSEK. Ökningen beror på högre intäkter från samtliga affärsområden.

  • Rörelseresultatet före värdeförändringar förbättrades med 25 procent och uppgick till 125 (100) MSEK. I jämförbart bestånd förbättrades rörelseresultatet före värdeförändringar med 22 procent.

  • Rörelseresultatet uppgick till 399 (129) MSEK. Ökningen beror främst på värdeförändringar på fastigheter om 273 (29) MSEK.

  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 244 (123) MSEK och har påverkats av värdeförändringar på derivat om –56 (–47) MSEK och skatt om –69 (83) MSEK.

  • Investeringar i fastigheter uppgick till 333 (250) MSEK.

  • Fastighetsförsäljningar uppgick till 27 (470) MSEK.

  • Marknadsvärdet på fastigheterna ökade med 579 MSEK till 12 743 (12 164) MSEK. Förändringen förklaras av värdeförändringar och investeringar.

Viktiga händelser efter periodens utgång

  • Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning om 113 MSEK. Utbetalning planeras ske den 6 maj.

Delårsrapporten finns på Jernhusens webbplats, www.jernhusen.se

För mer information:                         
Kerstin Gillsbro, vd, telefon 070-621 26 29, kerstin.gillsbro@jernhusen.se
Anders Bäck, ekonomidirektör/vvd, telefon 070-623 62 55,
anders.back@jernhusen.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 223 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 182 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 12,7 miljarder kronor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Citat

Jag är mycket nöjd med våra ökade intäkter då vi ser det som ett kvitto på att våra erbjudanden, som både blir fler och bättre, uppskattas av våra kunder. Regeringens besked om att vårbudgeten innehåller ytterligare anslag till drift och underhåll av järnvägen ökar ytterligare vår optimism för framtiden.
Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen