Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2018

Report this content

Årsstämma i Jernhusen AB (publ), org. nr. 556584-2027 äger rum fredagen den 27 april 2018, kl. 11.00 på Jernhusens kontor, Västra Järnvägsgatan 23, plan 9, i Stockholm.

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare
Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot
Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten
Bolagsstämman är öppen för allmänheten. I samband med stämman anordnas en frågestund där allmänheten bereds möjlighet att ställa frågor till bolagsledningen.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till Jernhusen AB (publ), Susanne Andersson, Box 520, 101 30 Stockholm, eller per telefon
08-410 626 00 eller via e-post på adress anmalan@jernhusen.se och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Stämmans ordförande utser protokollförare
 5. Val av en eller två justerare
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Beslut om närvarorätt för utomstående
 8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 9. Framläggande av
  1. års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning,
  2. revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse, och
  3. revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
  4. Redogörelse för det gångna årets arbete
   1. anförande av styrelsens ordförande,
   2. anförande av verkställande direktören, och
   3. anförande av bolagets revisor
   4. Beslut om
    1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
    2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
    3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
    4. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
     1. muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Jernhusen AB (publ) med dotterföretag,
     2. styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Jernhusen AB (publ) som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser, och
     3. framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
     4. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
     5. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande
     6. Beslut om antalet styrelseledamöter
     7. Beslut om arvoden till stämmovalda styrelseledamöter och utskottsledamöter
     8. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
     9. Beslut om antalet revisorer
     10. Beslut om arvode till revisor
     11. Val av revisor
     12. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande
     13. Övrigt
     14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Kjell Hasslert väljs till ordförande vid stämman.

11 b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 602 845 522 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

-          till aktieägaren utdelas kronor                             179 000 000

-          överförs till ny räkning kronor                              423 845 522

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 44,75 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas den 4 maj 2018. Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning.

13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutas enligt bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 22 december 2016.

15. Beslut om antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara sju (7) utan suppleanter.

16. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och utskottsledamöter

Aktieägaren föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och med 120 000 kronor till övriga stämmovalda ledamöter.

Aktieägaren föreslår vidare att för arbete inom Finans- och revisionsutskottet ska arvode om 40 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 30 000 kronor till ledamot för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Aktieägaren föreslår vidare att för arbete inom Ersättningsutskottet ska arvode om 30 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 20 000 kronor till ledamot för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Aktieägaren föreslår vidare att för arbete inom Investeringsutskottet ska arvode om 30 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 20 000 kronor till ledamot för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.

17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår omval av Anette Asklin, Kjell Hasslert, Anders Kupsu, Lotta Mellström och Ingegerd Simonsson samt nyval av Kjell-Åke Averstad och Jakob Grinbaum, med följande motivering:

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund, varför ägaren föreslår val av ovannämnda bolagsstämmovalda ledamöter.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Sammansättningen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy.

Aktieägaren föreslår att Kjell Hasslert ska väljas till styrelsens ordförande, för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

18. Beslut om antalet revisorer

Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska vara ett.

19. Beslut om arvode till revisor

Styrelsen föreslår att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

20. Val av revisor

Styrelsen föreslår, i enlighet med finans- och revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för en period av ett år intill utgången av årsstämman 2019.

Finans- och revisionsutskottet har uppgett att det inte har varit föremål för påverkan från tredje part i samband med sin rekommendation och att bolaget inte är bundet av något sådant villkor som avses i EU-revisorsförordningen (EU 537/2014) artikel 16.6, som skulle kunna begränsa bolagsstämmans valfrihet avseende val av revisor.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig revisor.

21. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

Aktieägaren föreslår att statens ägarpolicy, inklusive regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande samt regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutas att gälla för Jernhusen AB (publ).

Övrig information

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport, revisionsberättelser och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen samt revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. hålls tillgängliga hos bolaget, Västra Järnvägsgatan 23 i Stockholm, från och med den 6 april 2018. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats www.jernhusen.se. Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.jernhusen.se.

_______________

Stockholm den 21 mars 2018

Jernhusen AB (publ)

STYRELSEN

För mer information:

Anders Bäck, ekonomidirektör/vvd, telefon 08-410 626 00, anders.back@jernhusen.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 161 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 16,2 miljarder kronor.