Klart för bygge av underhållsdepå för tåg i Hässleholm

Detaljplan för bygge av underhållsdepå för tåg i Kärråkra vann den 11 januari laga kraft och nu kan Jernhusen planera vidare för bygget så fort ett hyresavtal med en kund skrivits.

Jernhusens förslag för underhållsdepå i Kärråkra har utvecklats i nära samarbete med Hässleholms kommun och det lokala byalaget i Hässleholm. Förslaget bygger delvis på åsikter från kringboende och andra intressenter på orten som presenterats vid flera samrådsmöten. Jernhusen och kommunen presenterade 2012 det förslag som nu vunnit laga kraft. Vid besvärstidens utgång den 11 januari hade inga överklaganden lämnats in.

-  Vi är mycket nöjda med utfallet. Behovet av underhållsverkstad är stort i regionen och en strategisk placering och utformning av depå gör arbetet mer effektivt och bidrar därmed till att tågen kommer ut i tid, säger Charlotte Törsleff, kommunikatör på Jernhusen.

För mer information:

Charlotte Törsleff Jernhusen, telefon: 0708-38 32 38 


<P><EM>Jernhusen utvecklar, förvaltar och äger ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 267 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 250 fastigheter med ett totalt marknadsvärde på 9,6 miljarder&nbsp;kronor.</EM><BR></P>

Taggar:

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera