Kommuniké för årsstämma i Jernhusen AB

Report this content

Årsstämma i Jernhusen AB (publ) ägde rum den 26 april 2019 i Stockholm.

Stämman beslutade bland annat att fastslå den av styrelsen föreslagna utdelningen om 700 MSEK. Styrelsen bedömer att utdelningen utgör kapital som inte behövs i verksamheten, med hänsyn tagen till finansiella mål och strategiska hållbarhetsmål. Utbetalning planeras ske senast den 3 maj 2019.

I enlighet med ägarens förslag beslutade stämman även att till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma utse Anette Asklin (omval), Anders Kupsu (omval), Lotta Mellström (omval), Ingegerd Simonsson (omval), Jakob Grinbaum (omval) och Kjell-Åke Averstad (omval). Kjell Hasslert omvaldes till styrelseordförande. Charlotte Mattsson är arbetstagarrepresentant i styrelsen, utsedd av Sveriges Ingenjörer Akademikerförening.

Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen för 2018 och balansräkningen per 2018 samt koncernresultaträkningen för 2018 och koncernbalansräkningen per 2018. Styrelsens ledamöter och vd beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Stämman beslutade vidare att fastställa föreslagna arvoden för styrelsen samt de riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare som styrelsen föreslagit.

Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor, för en period om ett år, med auktoriserade revisorn Helena Ehrenborg som huvudansvarig.

Fullständigt protokoll från årsstämman finns på Jernhusens webbplats jernhusen.se.

För mer information:

Kerstin Gillsbro, vd, telefon 08-410 626 00, kerstin.gillsbro@jernhusen.se

Anders Bäck, ekonomidirektör/vice vd, telefon 08-410 626 00, anders.back@jernhusen.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 156 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 17,2 miljarder kronor.