• news.cision.com/
  • Jernhusen/
  • På årsstämman i Jernhusen beslöts att fastslå den av styrelsen föreslagna utdelningen om 390 MSEK.

På årsstämman i Jernhusen beslöts att fastslå den av styrelsen föreslagna utdelningen om 390 MSEK.

Report this content

Årsstämman i Jernhusen AB (publ) ägde rum den 26 april 2022. I enlighet med ägarens förslag beslutade stämman att till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma utse Anette Asklin (omval), Kjell-Åke Averstad (omval), Lotta Mellström (omval), Magnus Jacobson (omval), Agneta Kores (omval), Martin Lindgren (omval) och Katarina Wåhlin Alm (omval).  Charlotte Mattsson och Mari Therus är utsedda av akademikerföreningen Sveriges Ingenjörer som arbetstagarrepresentanter. 

Det beslöts att till styrelsens ordförande utse Anette Asklin (omval), för tiden intill utgången av nästa årsstämma. 

Stämman beslutade vidare att fastställa resultaträkningen för 2021 och balansräkningen per 31 december 2021 samt koncernresultaträkningen för 2021 och koncernbalansräkningen per 31 december 2021.   

Det beslöts att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.   

Stämman beslutade vidare att fastställa föreslagna arvoden för styrelsen samt de riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare som styrelsen föreslagit.  

Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor, för en period om ett år, med auktoriserade revisorn Helena Ehrenborg som huvudansvarig  

Fullständigt protokoll från årsstämman publiceras senare på jernhusen.se/om-jernhusen/bolagsstyrning/

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 178 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 146 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde om 20 miljarder kronor. Jernhusen innehar en officiell rating från Standard & Poor’s om A/A-1 med ”stable outlook” 

Prenumerera