Positiva värdeförändringar ger ett bra resultat

Halvårsrapport januari–juni 2012
Fastighetsintäkterna uppgick till 579 MSEK, en ökning med sju procent, främst på grund av färdigställda fastigheter. Rörelseresultatet uppgick till 208 MSEK, en minskning om 16 MSEK till följd av ökade satsningar på nya affärer. Nettouthyrningen uppgick till -22 (4) MSEK. Periodens resultat uppgick till 302 (116) MSEK, ökningen beror främst på värdeförändringar i fastigheter om 257 (19) MSEK.

- Investeringstakten intensifieras ytterligare och fler projekt har satts igång . Moderniseringen av Stockholm Centralstation samt arbetet med att planera nya Station Stockholm City för Citybanans pendeltåg har gått in i ett intensivt skede.  I juli förvärvades mark i Boxholm för en ny underhållsdepå. I den nya depån ska underhållet av Östgötatrafikens pendeltåg tas omhand. I Årsta Kombiterminal har en omfattande investering startats för att skapa ett modernt logistikcenter med lagerbyggnader och kranterminal. Försäljningen av Kungsbrohuset i centrala Stockholm är nu genomförd med tillträde den 3 juli. Avyttringen är en del i Jernhusens strategi att utveckla mark och fastigheter i stationsområden som sedan säljs för att generera värden att investera i nya projekt, säger Kerstin Gillsbro.

- Det känns om att det finns en större optimism i hela sektorn, och många ser fram emot vad höstens infrastrukturproposition kan ge i form av ökade satsningar på järnväg och annan transportinfrastruktur, avslutar Kerstin Gillsbro.

Viktiga händelser under perioden
Fastighetsintäkterna uppgick till 579 (542) MSEK, en ökning med sju procent, främst på grund av färdigställda fastigheter.

  • Rörelseresultatet uppgick till 208 (224) MSEK, en minskning med sju procent, till följd av ökade satsningar på nya affärer.
  • Värdeförändringar uppgick till 290 (1) MSEK, varav värdeförändringar på fastigheter uppgick till 257 (19) MSEK.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 302 (116) MSEK.
  • Investeringar i fastigheter uppgick till 480 (471) MSEK, varav den enskilt största genomfördes på Stockholms Centralstation.
  • Fastighetsförsäljningar uppgick till 46 (4) MSEK.
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 11 520 MSEK, en ökning med 691 MSEK, vilket förklaras av investeringar och projektresultat.

Halvårsrapporten finns på Jernhusens webbplats jernhusen.se

För mer information:
Kerstin Gillsbro, Vd
Telefon 070-621 26 29
e-post: kerstin.gillsbro@jernhusen.se

Anders Bäck, Ekonomidirektör/vVd
Telefon 070-623 62 55
e-post: anders.back@jernhusen.se

Taggar:

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera