• news.cision.com/
  • Jernhusen/
  • Rekordintresse för Jernhusens utveckling av Stockholms centralstationsområde – arkitektuppdraget kan starta

Rekordintresse för Jernhusens utveckling av Stockholms centralstationsområde – arkitektuppdraget kan starta

Report this content

Intresset har varit mycket stort från hela världen. Ett femtiotal arkitektteam anmälde sitt intresse och fyra team har nu valts ut för den prestigefyllda uppgiften. I mitten av februari startar arbetet med att forma en ny del av city på en överdäckning av spårområdet vid Stockholms Centralstation. Många utmaningar återstår innan projektet kan realiseras, men nu tas ett viktigt steg mot nästa fas i planprocessen och projektet.

Jernhusen äger Centralstationen och spårområdet mellan Kungsbron och Vattugatan. Stadsutvecklingsprojektet Centralstaden innebär att området överdäckas och bebyggs för att skapa en representativ entré till Stockholm och Sverige. Här ryms en utvecklad centralstation och bytespunkt för hållbara trafikslag, stadsrum och verksamheter som lockar fler människor att vistas och mötas, liksom fler arbetsplatser och bostäder. Utvecklingen möjliggör upp till 10 000 nya arbetsplatser i Stockholms mest attraktiva läge, som i sin tur kan generera ytterligare upp till 40 000 nya jobb i regionen.

- Centralstaden är ett viktigt projekt, inte bara för Jernhusen utan även för Stockholm och Sverige. Åtta av tio av landets tågresor passerar Stockholm C. Utvecklingen av Centralstaden ger både förutsättningar att öka Sveriges tågkapacitet och skapa ett bättre hållbart resande. Samtidigt är det ett stort stadsutvecklingsprojekt i Stockholms hjärta vilket ger fantastiska möjligheter att öka attraktiviteten och tryggheten i denna del av city, berättar Kerstin Gillsbro, vd på Jernhusen.

Fyra internationella team utvalda

De fyra utvalda arkitektteamen får en ytterst komplex uppgift. Genom ett så kallat parallellt arkitektuppdrag ska de ge förslag på hela planområdets struktur, funktioner och övergripande gestaltning. Områdets fysiska förutsättningar, det faktum att 80% av Sveriges järnvägstrafik trafikerar stationen, samt riksintressena för kulturmiljövården och kommunikation är viktiga ingångsvärden för uppdraget.

- Teamen har valts med omsorg utifrån sina kompetenser, deras inlevelse och förståelse för det specifika uppdraget samt teamens organisation och samverkansstruktur, säger Anna Bergström, ansvarig för det parallella uppdraget på Jernhusen.

De utvalda teamen kombinerar styrkor inom samtliga områden. De utmärker sig särskilt gällande arkitektonisk verkshöjd, hantering av kulturmiljöer, utformning av publika platser, landskap, mobilitetslösningar och stationsmiljöer samt sin expertis inom hållbarhet och konstruktion. Dessutom uppvisar teamen en betryggande förståelse för specifika utmaningar i byggnationsfasen bland annat genom internationell erfarenhet från liknande utvecklingsprojekt.                                                                                  

Teamen består av konstellationer av flera företag och samtliga team är internationella med lokal förankring genom svensk kompetens med gedigen kunskap om platsens historia. De fyra teamen är:

  • CF Møller Architects, Elding Oscarson, Warm in the Winter, AJ Landskap och Atkins
  • Foster + Partners, Marge Arkitekter, LAND Arkitektur, Thornton Tomasetti, Ramboll, Wenanders, och TAM Group
  • KCAP, Neutelings Riedijk Architects, Arcadis, Ahrbom & Partner, Landskapslaget och Iterio
  • Snøhetta, 3XN, GXN och ARUP.

I mitten av februari startar det parallella uppdraget formellt och sedan har teamen ett intensivt arbete framför sig. Det utförs självständigt utifrån ett programunderlag och i dialog med bedömningsgruppen där representanter från Jernhusen, Stockholms Stad och Trafikverket ingår.

De slutliga förslagen ska levereras efter sommaren. Bedömningsgruppen utser sedan det förslag som ska utgöra grunden för fortsatt arbete med samrådshandlingarna och därmed även det team som kommer att arbeta vidare med Jernhusen under den första etappen av detaljplanens genomförande.

Många utmaningar återstår
Möjligheten att överdäcka och utveckla hela området förutsätter samtidigt att Stockholm Centrals framtida tågkapacitet kan säkras. Ökat resande och utbyggd järnväg runt om i landet ökar trycket i Stockholm och det blir snart trångt här. Det kapacitetsutrymme som skapades efter att Citybanan togs i drift beräknas vara förbrukat redan före 2030. Både framtidens tågresande och utvecklingen av området är därför beroende av att investeringar för ökad kapacitet finns med i nästa Nationell plan för transportsystemet.

- Pandemin begränsar just nu möjligheterna att resa, men utvecklingen av stationen och området kommer ta många år och vi är säkra på att tåget kommer fortsätta att vara det mest hållbara transportmedlet även i framtiden. Vi får inte missa denna chans att utveckla Sveriges järnvägsnav - att vänta kommer innebära stora störningar för alla resenärer och betydligt högre kostnader, förklarar Daniel Markström, regionchef på Jernhusen.

 

Kontaktpersoner

Daniel Markström, regionchef, daniel.markstrom@jernhusen.se

Anna Bergström, ansvarig för det parallella uppdraget, anna.bergtrom@jernhusen.se

Jernhusen
08-410 626 00
info@jernhusen.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 149 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 17,7 miljarder kronor.

Prenumerera

Media

Media