Standard & Poors bekräftar Jernhusen A-rating men ändrar utsikterna från stabila till negativa

Kreditvärderingsinstitutet S&P Global meddelade idag att de som en konsekvens av effekterna från coronakrisen ändrar Jernhusens utsikter från stable outlook till negative outlook. De bekräftar samtidigt Jernhusens kortfristiga och långfristiga rating A/A-1

– Jernhusen står finansiellt starkt under rådande pandemi och vi har därför möjlighet att stötta våra hyresgäster. I april beslutade Jernhusen att avsätta 250 miljoner för att kunna vidta åtgärder för hyresgäster som är drabbade av minskade flöden på våra stationer. Coronakrisens bedömda påverkan på oss innebär att S&P ändrar utsikterna, säger Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen.

Information om Jernhusens rating finns på bolagets webbplats www.jernhusen.se/finans.

För mer information:

Kerstin Gillsbro, vd, telefon 070-621 26 29

Anders Bäck, ekonomidirektör/vvd, telefon 070-623 62 55

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 150 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde om 17,9 miljarder kronor.

Denna information är sådan som Jernhusen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2020 kl. 15.00 CET

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Dokument & länkar