Stort intresse när Jernhusen emitterade sina första gröna obligationer

Intresset var stort när Jernhusen under tisdagen genomförde sin första gröna obligationsemission om totalt 1,5 miljarder kronor. Emissionen ska finansiera hållbara fastigheter och fastighetsutveckling till stöd för ökat resande och transporter med tåg.

- Vi är mycket nöjda och glada att kunna finansiera såväl energieffektivisering som utveckling av nya hållbara fastigheter med denna lyckade transaktion, säger Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen.

Emissionen gjordes inom ramen för Jernhusens Medium Term Note-program (MTN-program) och har en löptid på fem år. Den fördelades på drygt 20, både svenska och utländska, investerare.

Jernhusen lanserade under mars månad ett ramverk för gröna obligationer vilket nu möjliggör denna emission. Ramverket beskriver bland annat vad likviden från de gröna obligationerna får användas till och har granskats av det oberoende analysinstitutet Sustainalytics med mycket starkt resultat. Emissionslikviden från denna emission kommer att användas för att finansiera en blandning av hållbara projekt och fastigheter inom Jernhusen för att stödja och utveckla det kollektiva resandet och godsfrakt på järnväg.

Emissionen är uppdelad på två obligationer, en med fast ränta (1 000 MSEK) samt en med rörlig ränta (500 MSEK). Obligationslånet med fast ränta (ISIN SE0011062801) löper med en ränta om 0,975 procent under fem år. Obligationslånet med rörlig ränta (ISIN SE0011062793) emitterades till en överkurs motsvarande en ränta om Stibor 3M + 0,47 procentenheter under fem år. Obligationerna kommer att noteras på Sustainable bond list på Nasdaq OMX Stockholm.

Information om Jernhusens finansiering och gröna obligationer finns på bolagets webbplats www.jernhusen.se/finans.

För mer information:

Marcus Jansson, finanschef, telefon 073-439 26 20
Lotta Fogde, kommunikations- och hållbarhetschef, 070-562 85 36
Anders Bäck, ekonomidirektör/vVD, telefon 070-623 62 55

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 161 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 16,2 miljarder kronor. Jernhusen innehar en officiellt rating från Standard & Poor’s om A/A-1 med ”stable outlook”.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.