Upphandling av entreprenör till tvätt- och fekalieanläggningarna på Jernhusens depåer

Jernhusen upphandlar entreprenör till tvätt- och fekalie anläggningarna på depåerna i Hagalund, Göteborg, Malmö och Raus.

Jernhusen ska upphandla en entreprenör för drift av tvätt- och fekalieanläggningarna. Målet är att erbjuda dessa depåanläggningar, som ska vara konkurrenseneutrala, till marknaden så att driften anpassas till marknadens behov och önskemål. Upphandlingen omfattar i huvudsak tvätt- och fekalieanläggningarna på depåerna i Hagalund, Göteborg, Malmö och Raus.

Jernhusens depåer för tågunderhåll är konkurrensneutrala och alla marknadens aktörer erbjuds möjlighet att komma med anbud.

Entreprenören kommer själv ansvara för kontakten med kunden samt driva försäljning. Entreprenören ska som verksamhetsutövare leverera de tjänster som kan tillhandahållas i anläggningarna inom de ramar som är uppsatta i upphandlingen. Praktiskt innebär det i huvudsak att bemanna anläggningarna, sälja tjänsterna till slutkunderna och vara ansvarig för verksamheten mot myndigheter.

Den 18 mars 2013 offentliggörs underlaget för vår upphandling.

För mer information om upphandlingen, kontakta:

Affärsprojektledare Per Rastbäck
e-post: per.rastback@jernhusen.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 265 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 245 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 9,9 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.