Det fattas pengar till underhåll av järnväg

I dagarna skickar Jernkontoret och Svemin gemensamt sina synpunkter över Trafikverkets förslag till nationell plan för trafiksystemet 2018–2029. Jernkontoret och Svemin är i huvudsak positiva till Trafikverkets förslag, men tveksamma till att anslagen för underhåll och reinvesteringar i järnvägen räcker.


– Underhåll får inte fungera som en regulator i statens ettåriga budgetar. Alla aktörer involverade i underhåll måste få bra planeringsförutsättningar, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Jernkontoret välkomnar de stora höjningarna av anslagen under perioden men är ändå tveksamma till att den angivna ekonomiska ramen räcker till för att ens vidmakthålla dagens funktionalitet och att eliminera eftersläpande underhåll utan anser att det krävs ytterligare ökade resurser för drift och underhåll och att detta bör prioriteras före större nyinvesteringar.

Trafikverket föreslår att nedprioritera underhåll i de mer lågtrafikerade delarna av järnvägs- och vägnätet.

– Våra industrier har sin verksamhet utanför storstadsregionerna och är beroende av fungerande infrastruktur i hela landet. Vi står för cirka tio procent av Sveriges samlade exportvärde, det är inte rimligt att vi prioriteras bort, säger Bo-Erik Pers.

Jernkontoret pekar på möjligheten för Trafikverket att agera proaktivt för att bland annat anpassa regelverk och infrastruktur till elektrifiering av transporter och införande av autonoma fordon.

– Flera företag inom gruv- och stålindustrin är engagerade i konsortiet kring elväg Gävle. Vi vill gärna se en utbyggnad av elvägnätet i Bergslagen och ut till Gävle hamn, exempelvis genom elektrifiering av uppförsbackar, säger Bo-Erik Pers.

Hela remissvaret: Vi behöver välfungerande infrastruktur – även i glesbygd

 

Kontaktperson: 

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör, Jernkontoret 
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 070 206 75 62

Jernkontoret är den svenska stålindustrins branschorganisation. Organisationen grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska stålföretagen. Jernkontoret företräder stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi, miljö och hållbarhet samt transportfrågor. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.

Media

Media

Citat

Våra industrier har sin verksamhet utanför storstadsregionerna och är beroende av fungerande infrastruktur i hela landet. Vi står för cirka tio procent av Sveriges samlade exportvärde, det är inte rimligt att vi prioriteras bort.
Bo-Erik Pers, vd för Jernkontoret
Flera företag inom gruv- och stålindustrin är engagerade i konsortiet kring elväg Gävle. Vi vill gärna se en utbyggnad av elvägnätet i Bergslagen och ut till Gävle hamn, exempelvis genom elektrifiering av uppförsbackar.
Bo-Erik Pers, vd för Jernkontoret