Citat

– Att Sverige får sekretariatet innebär en stor möjlighet att påverka arbetet i önskad riktning så att den nytta som skapas av svenska företags miljöarbete kan ge utdelning i ökade exportinkomster
Yacine Slamti, projektledare, SIS
– De svenska stålföretagen visar ledarskap för hållbara stålprodukter. Genom att vara aktiva i framtagandet av den nya standarden kan företagen också visa hur långt de kommit med sitt hållbarhetsarbete.
Bo-Erik Pers, vd Jernkontoret
– Att värna de klimatsmarta produkter som produceras i Sverige och i EU är ett sätt att minska utsläppen globalt som varken tas i beaktande i de nationella klimatmålen eller i EU:s klimatstrategi. Det är ett viktigt perspektiv som saknas.
Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret
Vi hoppas naturligtvis på att ståltullarna tas bort så snart som möjligt. I så fall skulle EU kunna ta bort sina motåtgärder.
Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret
Med Agenda 2030-kompassen har vi ett verktyg som hjälper oss att styra mot samhällsnytta och samtidigt visar hur stålindustrin bidrar till FN:s globala mål. Jag hoppas att fler aktörer vill använda sig av kompassen, inte minst våra lagstiftare, så att samtliga hållbarhetsaspekter finns med vid beslutsfattandet i riksdag och regering.
Bo-Erik Pers, vd Jernkontoret
Det känns bra att våra nya fullmäktigeledamöter har så stor erfarenhet, sammanlagt har de verkat nära 70 år i stålindustrin. Jag ser fram emot att jobba tillsammans med dem.
Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret
Hantverksyrken är kreativa där man får använda både huvud och händer och det finns gott om jobb efter avslutad utbildning. Inom dessa yrken får man bokstavligen vara med och bygga framtiden.
Björn Hammar, initiativtagare till "La Nilsson"
Förändringen kan innebära ett extra fokus på fossilfri produktion inom metallindustrin. Jag hoppas att det påskyndar forskning och utveckling inom till exempel projektet ”stål utan kol”, HYBRIT. På så vis kan vi minska utsläppen och snabbare nå våra klimatmål
Klimatminister Isabella Lövin
Både Swereas och RISE kunder och partners får nu tillgång till en samlad kompetens inom ett institut med en ännu större potential att leverera tvärfunktionella synergier. Jag ser också fram emot ett nära samarbete mellan RISE och det nya institutet för stål- och gruvforskning, SWERIM
Pia Sandvik, vd för RISE
Vi är oerhört motiverade av att nå vårt mål om fossilfrihet. Det nya forskningsinstitutet är en kraftsamling för att nå dit
Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret och ordförande för Stiftelsen Svensk Järn- och Metallforskning
Världens årliga utsläpp av koldioxid från stålproduktion är 3,3 miljarder ton, eller 55 gånger Sveriges årliga utsläpp. Om HYBRIT blir en framgång och tekniken med fossilfri stålproduktion kan spridas skulle klimatnyttan vara enorm. Detta skulle stärka svensk industri konkurrenskraft och säkra jobb i Sverige
Mikael Damberg, närings- och innovationsminister
Jag är glad över att komma ett steg närmare 74-tonslastbilar. Det kan både minska kostnader och utsläpp från vår transportberoende industri.
Bo-Erik Pers, vd Jernkontoret.
Jag tycker att det här samarbetet visar vilka möjligheter ett material som stål ger. Med kreativitet och högt tekniskt kunnande kan en bländande vacker klänning i stål skapas utan att den blir tung eller svår att bära. Dessutom är stålet 100 procent återvinningsbart.
Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret och programchef för Metalliska material
– 2017 var ett bra stålår. Stålverken har producerat mer, levererat mer och exporterat mer. Till följd av den starka tillväxten som råder har även inhemsk ståltillförsel ökat.
Bo-Erik Pers, vd för Jernkontoret
Våra industrier har sin verksamhet utanför storstadsregionerna och är beroende av fungerande infrastruktur i hela landet. Vi står för cirka tio procent av Sveriges samlade exportvärde, det är inte rimligt att vi prioriteras bort.
Bo-Erik Pers, vd för Jernkontoret
Flera företag inom gruv- och stålindustrin är engagerade i konsortiet kring elväg Gävle. Vi vill gärna se en utbyggnad av elvägnätet i Bergslagen och ut till Gävle hamn, exempelvis genom elektrifiering av uppförsbackar.
Bo-Erik Pers, vd för Jernkontoret
Det känns fantastiskt att vinna den här tävlingen men lika roligt är själva upplevelsen att få delta. Så otroligt lärorikt. Man fick pressa sig otroligt mycket.
Marcus Ljungstål, från laget som vann Framtidsstipendiet
– Vi tycker det är viktigt med en nationell spridning och när vi märkte att vi hade tre lärosäten som hamnat precis bakom målsnöret har vi tittat på lokaler och tidsram och kommit fram till att några extra lag ryms. Därmed representeras alla anmälda lärosäten av minst ett "eget" lag.
Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret.
Jag tycker att det här samarbetet visar vilka möjligheter ett material som stål ger. Med kreativitet och högt tekniskt kunnande kan en bländande vacker klänning i stål skapas utan att den blir tung eller svår att bära. Dessutom är stålet 100 procent återvinningsbart
Gert Nilson
Egenskaperna hos ausferritiska stål är mycket intressanta för vissa komponenter hos Volvo eftersom de möjliggör att minska komponenternas dimension med bibehållna eller förbättrade egenskaper. Detta är viktigt för att göra lastbilen så utrymmeseffektiv och bränslesnål som möjligt.
Ulla Boman, Manager Metallic materials på Volvo Group Trucks Technology
Vi vill se en helt blyfri mässingsproduktion i Sverige och samtidigt utveckla ett förslag till hur ett cirkulärt system för produktion och återvinning av blyfri mässing skulle kunna se ut.
Olivier Rod
Målet med projektet är att ta fram ett enkelt verktyg som guidar svetsaren utifrån stålsort, svetstråd och andra parametrar som påverkar. På sikt kan de modeller som ligger till grund för datorverktyget också användas för att utveckla nya material med bättre svetsegenskaper.
Joakim Wahlsten
Målet med projektet är att öka kvalitén på de miljöbedömningar som görs av metaller och metallprodukter. Med rätt information kan vi ta bättre beslut som minskar miljöpåverkan
Christina Jönsson, Swerea IVF.
Detta spännande projekt involverar miljö-, beteendeforskning och genuin samverkan mellan forskare och beslutsfattare inom näringslivet. Stålindustrin visar en stor förändringsvilja och framtidspotential inom området samhällsnytta. Detta har varit ett mycket innovativt och givande samarbete
Johan Kuylenstierna
Det här är en mycket välkommen satsning på industrin. Stora investeringar behövs för att ta nästa tekniksprång mot koldioxidfri stålproduktion. Det är nödvändigt att samhället tar ansvar för att ställa om
Bo-Erik Pers
– Vi möter en stor efterfrågan även på historiska bilder, säger Yngve Axelsson som är bibliotekarie och arkivansvarig på Jernkontoret. Forskare med industri- och bergshistorisk inriktning är särskilt intresserade av våra bildsamlingar, men även hembygds- och släktforskare nyttjar våra bilder. Det förekommer också att vi lånar ut bilder till utställningar, tv-produktioner och film.
Yngve Axelsson
hur mycket mer klimatsmart vårt stål är jämfört med konventionellt stål
Bo-Erik Pers
Det är oerhört viktigt att stärka svensk konkurrenskraft för jobb och tillväxt i Sverige. Det här är ett steg i rätt riktning.
Bo-Erik Pers
Våra åtaganden handlar om att skapa miljönytta genom våra produkter, leda teknikutvecklingen och skapa kreativa och goda arbetsplatser för våra anställda
Bo-Erik Pers, Vd Jernkontoret
Regeringen Löfvén har mer att bevisa. Det räcker inte med att prata om jobb och konkurrenskraft för industrin, det krävs verkstad också.
Bo-Erik Pers, Vd på Jernkontoret, stålindustrins branschorganisation.
Vi är ett land med gott om långa avstånd, att beskatta transporter ytterligare minskar inte behovet av transporter. Höjda skatter för basindustrin bidrar inte till att skapa jobb och tillväxt utanför storstäderna
Bo-Erik Pers, Vd på Jernkontoret, stålindustrins branschorganisation.
– Trots att stålmarknaden just nu utvecklas svagare än förväntat har vi en långsiktig tro på framtiden. Världen behöver stål och stål kan bidra till en bättre framtid.
Martin Lindqvist, ordförande i stålindustrins branschorganisation, Jernkontoret, och koncernchef i SSAB