Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Jetty AB kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 15 maj 2019 klockan 16.00 på SUP46, Regeringsgatan 65, vån 3, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska:

dels vara införd i aktieboken fredagen den 9 maj 2019, och

dels anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 10 maj 2019. Anmälan görs genom formulär som nås på https://infojetty2.se/f/fB6rDjSAF4

Aktieägare ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, och eventuella biträden. 

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till investor-relations@jetty.se  i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns bifogat denna kallelse, och finns också att laddas ner på bolagets hemsida, www.jetty.se. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid stämman, på distans.

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679) som gäller från den 25 maj 2018. 

Kompletterande handlingar

Kompletterande handlingar som krävs för besluten finns att ladda ner på www.jetty.se:

 •  Årsredovisningen för 2018 med fastställd balans- och resultaträkning.
 •  Revisionsberättelsen för 2018


Förslag till dagordning 

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Anförande av verkställande direktören .
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
 9. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag som skall väljas på stämman.
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 12. Val av styrelse.
 13. Val av styrelseordförande.
 14. Val av revisor.
 15. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen:
  1. Ändring av bolagsordningen.
  2. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
  3. Beslut om att styrelsen får göra smärre ändringar i på stämman tagna beslut. 
 16. Stämman avslutas.

Om oss

Jetty AB säljer och driver sedan 2011 Jetty, ett etablerat och beprövat affärssystem för Event Management. Jetty stöttar arrangörer av komplexa evenemang. Roskildefestivalen, Göteborg & Co, Liseberg, Svenska Konståkningsförbundet, Malmö Stad, Stureplansgruppen Event, Epicenter och Stockholms Stad är några exempel på dem som driver evenemang med hjälp av Jetty. Jetty är utvecklat av praktiker i branschen, utifrån kundernas behov, baserat på en stor mängd användardata, och byggt för att vara globalt skalbart. Konkurrensen på marknaden är låg och Jettys affärssystem ligger tekniskt och användarmässigt mycket långt fram, jämfört med konkurrerande system. Jetty är verksamt på en internationell miljardmarknad, där det finns ett tydligt behov av det stöd som Jetty levererar. Kontor i Stockholm och i Malmö. Läs mer på www.jetty.se Jetty ABE-post: hello@jetty.seTelefon: +46 (0) 771-667777 StockholmJetty @SUP 46, Regeringsgatan 65 MalmöJetty @United Spaces, Nordensköldsgatan 24

Prenumerera

Dokument & länkar