Stämmokommuniké Jetty AB

Igår, den 15 maj 2019, hölls ordinarie bolagsstämma i Jetty AB, 556854-8860

Nedan följer de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen, beslöt att dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust skall göras enligt den fastställda balansräkningen, och beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. I det sistnämnda beslutet deltog inte styrelseledamöter och VD.

Stämman fastslog arvoden åt styrelsen så att den totala ersättningen till styrelseledamöterna ska vara fem prisbasbelopp att fördelas med två prisbasbelopp till ordföranden samt ett prisbasbelopp till vardera styrelseledamot. Stämman beslöt att revisorernas arvode ska utgå enligt av styrelsen godkänd räkning.

 Till ledamöter i styrelsen omvaldes Magnus Uppsäll, Lisa Nilsson, Annika Andersson och Jens Ålander. Till styrelseordförande omvaldes Magnus Uppsäll.

Ernst & Young Aktiebolag omvaldes till bolagets revisorer för perioden fram till nästa årsstämma.

Stämman beslöt också ändra bolagsordningen så att Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 750 000 kronor och högst 3 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000.

Vidare beslöt stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission/emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, i överensstämmelse med de gränser för aktiekapitalet och antalet aktier som finns i bolagsordningen.

Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

Styrelsens bemyndigande omfattar rätt att besluta om kontantemission, apportemission eller att aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt. Vid beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall utgångspunkten för emissionskursens fastställande vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.

Avslutningsvis beslöt stämman att styrelsen får göra smärre ändringar i på stämman tagna beslut.

Dan Sonesson, VD, Jetty AB

dan.sonesson@jetty.se

Jetty AB säljer och driver sedan 2011 Jetty, ett etablerat och beprövat affärssystem för Event Management. Jetty stöttar arrangörer av komplexa evenemang. Roskildefestivalen, Göteborg & Co, Liseberg, Svenska Konståkningsförbundet, Malmö Stad, Stureplansgruppen Event, Epicenter och Stockholms Stad är några exempel på dem som driver evenemang med hjälp av Jetty. 

Jetty är utvecklat av praktiker i branschen, utifrån kundernas behov, baserat på en stor mängd användardata, och byggt för att vara globalt skalbart. Konkurrensen på marknaden är låg och Jettys affärssystem ligger tekniskt och användarmässigt mycket långt fram, jämfört med konkurrerande system. Jetty är verksamt på en internationell miljardmarknad, där det finns ett tydligt behov av det stöd som Jetty levererar. 

Läs mer på www.jetty.se 

Om oss

Jetty AB säljer och driver sedan 2011 Jetty, ett etablerat och beprövat affärssystem för Event Management. Jetty stöttar arrangörer av komplexa evenemang. Roskildefestivalen, Göteborg & Co, Liseberg, Svenska Konståkningsförbundet, Malmö Stad, Stureplansgruppen Event, Epicenter och Stockholms Stad är några exempel på dem som driver evenemang med hjälp av Jetty. Jetty är utvecklat av praktiker i branschen, utifrån kundernas behov, baserat på en stor mängd användardata, och byggt för att vara globalt skalbart. Konkurrensen på marknaden är låg och Jettys affärssystem ligger tekniskt och användarmässigt mycket långt fram, jämfört med konkurrerande system. Jetty är verksamt på en internationell miljardmarknad, där det finns ett tydligt behov av det stöd som Jetty levererar. Kontor i Stockholm och i Malmö. Läs mer på www.jetty.se Jetty ABE-post: hello@jetty.seTelefon: +46 (0) 771-667777 StockholmJetty @SUP 46, Regeringsgatan 65 MalmöJetty @United Spaces, Nordensköldsgatan 24

Prenumerera

Dokument & länkar