K-Fast Holding AB: Delårsrapport januari–juni 2020

Nyckeltal för perioden 1 januari30 juni 2020

  Nyckeltal     2020 
 apr–jun 
    2019 
 apr–jun 
   2020 
 jan–jun 
    2019 
 jan–jun 
   2019 
 jan–dec 
  Hyresintäkter, mkr  49,0   38,6   96,8   71,6   156,8 
  Förvaltningsresultat, mkr  19,5   16,7   35,0   27,8   52,9 
  Periodens totalresultat, mkr  111,3   90,0   203,6   133,4   365,3 
  Nettoinvesteringar förvaltningsfastigheter, mkr  575,6   430,9   1 084,7   568,3   1 061,1 
  Förvaltningsfastigheter, mkr  5 751,5   3 704,8   5 751,5   3 704,8   4 396,7 
  Långsiktigt substansvärde (NAV), mkr  2 818,0   1 394,1   2 818,0   1 394,1   2 540,2 
  Antal lägenheter i förvaltning  1 865   1 418   1 865   1 418   1 711 
  Antal lägenheter i pågående byggnation  1 249   565   1 249   565   700 
  Antal lägenheter under projektutveckling  2 888   1 172   2 888   1 172   1 340 
  Räntetäckningsgrad, ggr  2,7   3,0   2,6   2,8   2,6 
  Soliditet, %  39,1%   28,5%   39,1%   28,5%   41,8% 
  Belåningsgrad, %  53,4%   61,0%   53,4%   61,0%   40,2% 
  Förvaltningsresultat, kr per aktie  0,58   0,67   1,03   1,11   2,05 
  Tillväxt i förvaltningsresultat per aktie, %  -13,8%   89,1%   -7,0%   52,7%   24,6% 
  Långsiktigt substansvärde (NAV), kr per aktie  83,15   55,76   83,15   55,76   74,96 
  Tillväxt i långsiktigt substansvärde (NAV) per aktie, %  5,6%   9,3%   10,9%   14,9%   54,4% 
  Resultat, kr per aktie  3,28   3,60   6,01   5,34    14,14 
  Antal utestående aktier vid periodens utgång, tusental  33 889   25 000   33 889   25 000   33 889 
  Genomsnittligt antal utestående aktier under perioden, tusental   33 889   25 000    33 889   25 000   33 889 
 

VD har ordet

Vi befinner oss i en dramatisk verklighet där människors liv och hälsa riskeras på grund av spridningen av Covid-19 samtidigt som ekonomierna står inför en sällan skådad inbromsning. I denna miljö redovisar vi vårt resultatmässigt starkaste kvartal någonsin i kombination med att vi byggt en plattform för fortsatt tillväxt genom förvärv av attraktiva byggrätter som är vår viktigaste råvara.

På nationell nivå bromsar försäljningen av nyproducerade bostadsrätter för andra kvartalet 2020. Exempelvis redovisar Hemnet att försäljningen minskade med 29 procent. Detta märker vi inom vår projektutveckling där betydligt färre konkurrenter är aktiva på transaktionsmarknaden av byggrätter i jämförelse med samma period föregående år. Detta är faktorer som gynnar tillväxten av vår projektportfölj, vilket återspeglas i de många transaktioner K-Fastigheter genomfört under första halvåret.

Även inom vår byggverksamhet finner vi att leverantörer av byggrelaterade produkter och tjänster är mer benägna att förhandla priser. Vi har säkerställt leveransen av kritiska komponenter för resterande del av verksamhetsåret samt byggt upp ett lager av produkter vi bedömer kan vara svåra att få tag på om nya fabriksstopp skulle införas föranlett av en andra smittspridningsvåg. Vår kontracykliska affärsmodell har ställts på prov och har än så länge hanterat de effekter som uppkommit av pandemin mycket väl. Under rådande förutsättningar gäller det att utifrån alla aspekter minimera riskerna för våra medarbetare, hyresgäster och övriga intressenter.

K-Fastigheter erbjuder attraktiva HEM på den svenska och danska bostadsmarknaden och har förmånen att verka i en mindre hårt drabbad bransch. Vi är verksamma i länder med sociala skyddsnät som bistår drabbade med ekonomiskt stöd. Den absoluta majoriteten av våra hyresgäster har god betalningsförmåga och vid varje ny uthyrning säkerställer vi vår hyresgästs betalningsförmåga genom krav om årsinkomst från tillsvidareanställning eller likvärdig ersättning som motsvarar minst tre gånger årshyran.

Sammanfattningsvis innebär Covid-19 fortsatt stor osäkerhet avseende den ekonomiska utvecklingen. I denna miljö fortsätter K-Fastigheter att agera och arbeta mot uppsatta operativa och finansiella mål som känns realistiska och jag har stark tilltro till vår affärsmodell och till att vi ska uppnå dessa mål.

Årets första sex månader har varit intensiva och givande med hög acceleration avseende produktion och utveckling av våra egenutvecklade konceptuella HEM. Jag summerade vårt första kvartal med ”rekord” och samma ord fungerar även utmärkt för att presentera det första halvåret. Det är med stor stolthet jag ser vad våra fantastiska medarbetare åstadkommit och hur väl rustade vi står inför vår fortsatta tillväxtresa. En konservativ industri där konceptuella bostadslösningar går från att vara något ingen ville beblanda sig med, till att vara en del av lösningen på bostadsbristen.

Under första halvåret 2020 har vi färdigställt 68 lägenheter och byggstartat 619 lägenheter, vilket innebär att vi ökat antal lägenheter i pågående produktion från 700 lägenheter vid ingången av året till 1 249 lägenheter vid halvårsskiftet, en ökning med 78 procent. Andra kvartalet 2020 är K-Fastigheters resultatmässigt starkaste kvartal hittills. Antalet byggstartade HEM under första halvåret 2020 motsvarar 102 procent av antalet som vi byggstartade under helåret 2019. Detta hade inte varit möjligt utan den effektivitet våra egenutvecklade koncepthus innebär i form av tids- och kostnadseffektiv byggnation och förvaltning.

Därtill har vår projektportfölj avseende ännu ej påbörjade byggnationer ökat med hela 116 procent, från 1 340 till 2 888 lägenheter under årets första sex månader, en tillväxt som skapar en god framförhållning och även säkerställer K-Fastigheters framtida tillväxt.

Vårt samlade bestånd av HEM i förvaltning, i produktion, i projektportföljen samt genomförda men ej tillträdda förvärv per 30 juni 2020 uppgick till 6 151 lägenheter. Utgår vi från hyresvärdet per 30 juni 2020 och lägger till förväntat hyresvärde för HEM i pågående produktion och projektutveckling, samt genomförda men ej tillträdda förvärv, har vi säkerställt en tillväxt av hyresvärdet med ca 240 procent från dagens nivå.

Vår pågående produktion om 1 249 HEM påvisar en total anskaffningskostnad av vår egen produktion som uppgår till 73 procent av det förväntade marknadsvärdet, vilket innebär att vi har en vinstmarginal i form av orealiserade värdeförändringar förknippat med vår nyproduktion om 27 procent.*

För första halvåret 2020 genererade vi hela 75 procent av resultatet efter skatt i affärsområde projektutveckling och byggnation. Jag kommer inte att sluta lyfta fram att vi är så mycket mer än ett fastighetsbolag, vilket ovan resultat så tydligt påvisar.

Vårt förvaltningsresultat för perioden utvecklades positivt med 26 procent jämfört med samma period föregående år. Däremot redovisar vi en negativ utveckling av förvaltningsresultatet per aktie vilket primärt beror på ökat antal aktier för innevarande period, samt i mindre utsträckning på att vi bygger upp organisationen för framtida tillväxt. Ökningen ligger helt i linje med vår uttalade strategi att bygga organisationen för kommande tillväxt där vi går från dagens 1 865 lägenheter i förvaltning till att genom säkrade affärer och projektbank skapa möjligheter till över 6 151 lägenheter i förvaltning. På samma vis bygger vi vår projektutveckling- och byggorganisation med tillhörande faciliteter för tillverkning av byggnadskomponenter. Vi har en fortsatt stark överskottsgrad om 67 procent, vilken exklusive hyresbortfall skulle uppgå till 69 procent.

Vid periodens slut redovisar vi ett substansvärde om 83,15 kr per aktie, vilket motsvarar en tillväxt om 10,9 procent sedan årsskiftet. Det är en utveckling som med marginal är i linje med uppsatta mål. Detta trots att vi under kvartalet har skrivit ner värdet på delar av vårt kommersiella bestånd.

Extra glädjande under vårt första halvår 2020 är att vi genomfört två förvärv i Danmark, en attraktiv byggrätt i Vallensbæk Strand, 20 km söder om Köpenhamn, som vi redan hunnit byggstarta, samt en pågående produktion i Høje-Taastrup av 36 stadsradhus som vi tillträder efter färdigställande. Därtill har vi under april landat ett spännande samarbete med BoKlok, som ägs av Skanska och IKEA, och tillsammans med K-Fastigheter är störst i Sverige på konceptuella bostadslösningar. Vi har fokus på hyresrätten och BoKlok har fokus på bostadsrätten. Gemensamt kan vi skapa attraktiva stadsutvecklingsprojekt med blandade upplåtelseformer. Målet är att vi gemensamt ska skapa affärer för 1 000 lägenheter under tre år och när vi stänger böckerna för halvåret har vi redan hunnit med fyra affärer inom samarbetet.

Vi kan avslutningsvis konstatera att vår aktie med kortnamn KFAST B har utvecklats bra (+57 procent) under andra kvartalet, vilket står sig väl i förhållande till OMX Stockholm Mid-Cap index (+33 procent) och OMX Stockholm Real Estate index (+5 procent).Jag vill tacka aktieägare och samarbetspartners för ert förtroende och ska i vanlig ordning och tillsammans med mina fantastiska lagkamrater göra allt för att bibehålla ert förtroende även framåt.

Jacob Karlsson, juli 2020


* Den förväntade projektvinsten, definierad som skillnaden mellan förväntat marknadsvärde och bedömd anskaffningskostnad, tas upp som orealiserad värdeförändring med 20 procent vid byggstart och 80 procent löpande under byggprocessen i takt med nedlagda kostnader. För mer information se Not 16 Förvaltningsfastigheter i årsredovisningen 2019.

Komplett delårsrapport för januari-juni 2020 bifogas och finns även tillgänglig på bolagets webbplats, under rubriken Finansiella rapporter.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jacob Karlsson, VD, e-post: jacob.karlsson@k-fastigheter.se, telefon: 0738 219 626
Martin Larsson, vVD/Finanschef, e-post: martin.larsson@k-fastigheter.se, telefon: 0703 533 160
Anders Antonsson, IR-ansvarig, e-post: anders.antonsson@k-fastigheter.se, telefon: 0709 994 970


Denna information är sådan information som K-Fast Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08:00 CEST den 31 juli 2020.


---

K-Fastigheters VD och koncernchef, Jacob Karlsson samt CFO, Martin Larsson, kommenterar koncernens delårsrapport den 31 juli 2020 kl 08:30. Presentationsmaterialet (bilder+ljud) kommer finnas tillgängligt på www.k-fastigheter.se/for-investerare/presentation. Frågor kan ställas skriftligen via mejl till ir@k-fastigheter.se, svar sammanställs löpande under dagen och publiceras på bolagets webbplats, www.k-fastigheter.se.

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

K-Fast Holding AB: Delårsrapport januari-juni 2020
Twittra det här

Citat

Andra kvartalet 2020 är K-Fastigheters resultatmässigt starkaste kvartal hittills. Antalet byggstartade HEM under första halvåret 2020 motsvarar 102 procent av antalet som vi byggstartade under helåret 2019.
Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB