K-Fast Holding AB:s valberedning inför årsstämman 2022

Report this content

Valberedning inför årsstämman 2022 i K-Fast Holding AB (publ) är utsedd.

Enligt den instruktion för valberedning som antogs på K-Fast Holding AB (publ):s extra bolagsstämma den 19 augusti 2019 ska valberedningen bestå av fyra ledamöter representerande de tre till röstetalet största aktieägarna per den 30 september, jämte styrelsens ordförande. Om någon av dem inte utövar rätten att utse en ledamot går rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägaren.

Valberedningen inför årsstämman 2022 består av Stefan Alvarsson, ordförande i valberedningen, representerande Jacob Karlsson AB, Sharam Rahi, representerande Erik Selin Fastigheter Aktiebolag, Eva Gottfridsdotter-Nilsson, representerande Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ) och Erik Selin, styrelseordförande i K-Fast Holding AB. Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning utsetts.

Per den 30 september 2021 representerade de aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen tillsammans cirka 82,0 procent av totalt antal röster i K-Fast Holding AB.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2022 samt på bolagets webbplats, k-fastigheter.com.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman ska kontakta styrelsens sekreterare via e-post ck@vici.se eller med vanlig post: K-Fastigheter, Valberedningen, Bultvägen 7, 281 43 Hässleholm.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Alvarsson, valberedningens ordförande e-post: stefan.alvarsson@onepartnergroup.se
Anders Antonsson, IR-ansvarig, e-post: anders.antonsson@k-fastigheter.se, telefon: 0708 730 900


K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 2 305 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 8,0 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 280 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.com

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Valberedning inför årsstämman 2022 i K-Fast Holding AB (publ) är utsedd.
Twittra det här