K-Fastigheter köper utvecklingsfastighet med kassaflöde i Borås

Report this content

K-Fast Holding AB har ingått avtal med Västprojekt AB med partners om förvärv av fastigheten Borås Getängen 22 i Borås kommun. K-Fastigheter avser att utveckla detaljplan som möjliggör byggnation av ca 350 lägenheter i koncernens egenutvecklade Lamellhus.

K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”) har ingått avtal om förvärv av fastigheten Borås Getängen i nordvästra Borås. Fastigheten inrymmer idag flertalet hyresgäster, där största hyresgäst är Praktiska gymnasiet, med ett hyreskontrakt till 30 juni 2025. K-Fastigheter har för avsikt att fortsätta framdriften av den detaljplan som tidigare ägare påbörjat. Underliggande totalt fastighetsvärde uppgår till 47 mkr och baseras på ett direktavkastningskrav om 6,5 procent på nuvarande hyresvärde. Förväntad bruttoarea (BTA) byggrätt uppgår till ca 32 000 kvadratmeter.

”Borås växer snabbt och kommunen bedömer att behovet av bostäder är akut, med prognoser som pekar på 1 500 nya invånare varje år. Vi vill gärna bygga i tillväxtorter och Borås uppfyller våra krav”, säger Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB. ”Säljarna har erhållit planbesked för att uppföra flerfamiljshus på fastigheten och vi kommer att driva detaljplaneprocessen med målet att byggstarta tidigast hösten 2025. Fram till dess bedriver vår hyresgäst Praktiska Gymnasiet utbildning på Risängsgatan 6.”

”Vi tackar K-Fastigheter för en snabb och smidig affär och att de nu förverkligar projektet. Försäljningen följer Västprojekts affärsmodell där vi tillsammans med partners tar fram attraktiva fastighetsprojekt”, säger Martin Magnusson på Västprojekt AB. ”I och med denna försäljning frigörs resurser så att vi kan vi jobba vidare med vår befintliga projektportfölj samt genomföra nya intressanta förvärv. Vi vill passa på att tacka Swedbank Kommersiella Fastigheter som hjälpt oss med rådgivning kring projektets utveckling.”

Förvärvet sker genom en bolagstransaktion och underliggande fastighetsvärde uppgår till cirka 47 mkr. En tilläggsköpeskilling ska betalas när ny detaljplan vunnit laga kraft, uppgående till 2 700 kr per kvadratmeter BTA ovan mark, med avdrag för erlagd preliminär köpeskilling. Transaktionen finansieras genom befintlig kassa i kombination med att K-Fastigheter tar över befintlig bankfinansiering.

K-Fastigheter har idag erlagt preliminär köpeskilling om ca 15,7 mkr och tillträtt samtliga aktier i Fastighetsaktiebolaget Getängen 22 AB, ägare till Borås Getängen 22. Christian Karlsson, Advokatfirman VICI, har agerat rådgivare till köparna och säljarnas juridiska ombud har varit Anders Wennergren på Advokatfirman Glimstedt.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jacob Karlsson, VD, e-post: jacob.karlsson@k-fastigheter.se, telefon: 0738 219 626
Anders Antonsson, IR-ansvarig, e-post: anders.antonsson@k-fastigheter.se, telefon: 0708 730 900

 

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 2 240 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 6,9 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 265 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på www.k-fastigheter.com

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

K-Fastigheter har ingått avtal med Västprojekt AB med partners om förvärv av fastigheten Borås Getängen 22 i Borås kommun, avser att utveckla detaljplan som möjliggör byggnation av ca 350 lägenheter i koncernens egenutvecklade Lamellhus.
Twittra det här