Ingen enskild gen kan avgöra en individs sexuella läggning

Report this content

Gener kan inte användas för att avgöra en individs sexuella läggning. Det har ett internationellt forskarlag kommit fram till i en studie som publiceras i tidskriften Science och grundar sig på DNA-data från Storbritanniens UK Biobank och det amerikanska företaget 23andMe. Enligt studien förekom endast fem, av hundratusentals möjliga, genvarianter något oftare hos personer som haft samkönat sex. Detta tyder på att människans sexualitet påverkas av en komplex mix av genetiska och miljömässiga faktorer. Upptäckterna kunde i huvudsak replikeras med hjälp av det svenska tvillingregistret vid Karolinska Institutet.

Tidigare forskning har visat att genetik spelar viss roll för vår sexuella läggning men har inte kunnat identifiera vilka specifika gener som är inblandade. Studien på fler än 490,000 deltagare som presenteras idag identifierade fem genvarianter som var vanligare hos de som haft samkönat sex. Två av genvarianterna återfanns hos både män och kvinnor medan två hittades enbart hos män och en enbart hos kvinnor. Detta tyder på att män och kvinnors sexuella preferens till viss del påverkas av olika genetiska signaler. Sammantaget hade genetisk variation begränsad effekt på sexuell preferens, mellan 8 till 25 procent, enligt studien.

Forskarna betonar att även om genetiska varianter har viss betydelse på gruppnivå kan inte genetik användas för att förutsäga en enskild individs sexuella preferens och att olika slags miljö- och sociokulturella faktorer också påverkar.

– Studien visar tydligt att det inte finns någon enskild så kallad ’gay gene’ utan att det, som för många komplexa mänskliga företeelser, istället handlar om många genetiska variationer som var och en har mycket svag effekt men som tillsammans kan påverka, säger Niklas Långström, forskare vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska Institutet och medförfattare till studien.

Människan har hundratusentals genvarianter och det är troligt att det finns ytterligare markörer för sexuell preferens än de som identifierats i den här studien. De fem genvarianterna sitter i kromosomområden som reglerar bland annat könshormoner och luktsinne som tidigare kopplats till sexuell attraktion.

Syftet med studien har varit att bredda kunskapen om människans sexualitet och underliggande biologi. Författarna understryker att resultaten ger starka belägg för sexuell mångfald och inte stödjer diskriminering baserad på sexuell preferens. Studien möjliggör inte heller några avgörande slutsatser om i vilken grad arv och miljö påverkar sexuell läggning.

Studien har finansierats med hjälp av Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, The Australian Research Council, Knut and Alice Wallenbergs Stiftelse, Vetenskapsrådet, FORTE, U.S. National Institutes of Health, National Science Foundation’s Graduate Research Fellowship Program, och The Netherlands Organisation for Health Research and Development.

För att försöka underlätta förmedlandet av forskningsresultaten till allmänheten har författarna skapat webbsajten www.geneticsexbehavior.info.

Publikation: ”Large-scale GWAS reveals insights into the genetic architecture of same-sex sexual behavior”. Andrea Ganna, Karin J.H. Verweij, Michel G. Nivard, Robert Maier, Robbee Wedow, Felix R. Day, Alexander S. Busch, Abdel Abdellaoui, Shengru Guo, J. Fah Sathirapongsasuti, 23andMe Research Team, Paul Lichtenstein, Sebastian Lundström, Niklas Långström, Adam Auton, Kathleen Mullan Harris, Gary W. Beecham, Eden R. Martin, Alan R. Sanders, John R.B. Perry, Benjamin M. Neale, Brendan P. Zietsch. Science, online 29 augusti 2019.

För mer information, kontakta:
Niklas Långström, forskare
Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet
E-post (föredras): niklas.langstrom@ki.se
Tel: 070-425 41 33
KI:s presstjänst: pressinfo@ki.se, 08-524 860 77

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media