Citat

Det är dags att sluta tänka på klusterhuvudvärk som en mansdominerad sjukdom.
Caroline Ran, forskningsspecialist vid Karolinska Institutet
Vi såg att vuxna med adhd löpte dubbelt så stor risk att utveckla minst en hjärt-kärlsjukdom jämfört med dem utan adhd.
Lin Li
Det här är en ny generation av coronavaccin. Tanken är att det ska ge ett bredare skydd som mer liknar det vid genomgången infektion.
Matti Sällberg
Genom detta initiativ kan vi skapa bättre förutsättningar för att ta fram mer kunskap och bättre behandling och vård. Ytterst ger det här konkret patientnytta och visar fördelen med en fungerande samverkan mellan akademi och näringsliv.
Ole Petter Ottersen, rektor vid Karolinska Institutet.
Som universitet har vi två kärnuppdrag, utbildning och forskning, och dessa områden behöver samverka och stimulera varandra.
Annika Östman Wernerson, vicerektor för utbildning, Karolinska Institutet
Det finns ett brådskande behov att ta reda på varför en liten minoritet av alla barn som infekteras med SARS-CoV-2 utvecklar MIS-C och vår studie bidrar med viktiga pusselbitar
Petter Brodin
Den här studien är ett viktigt steg mot evidensbaserad behandling för pedofili
Christoffer Rahm
Tekniksprånget inom genetisk diagnostik har gjort att man under de senaste åren har funnit många nya genetiska avvikelser som orsakar intellektuell funktionsnedsättning
Anna Lindstrand
Systemet analyserar lungfunktion och symtom enligt riktlinjerna för astmavård och återkopplar med en automatiserad läkarordinerad behandlingsrekommendation
Björn Nordlund
Målet är att skapa ett test som kan användas rutinmässigt i den kliniska vardagen, så att patienter med spridd prostatacancer kan få mer individanpassad behandling
Johan Lindberg
Det kom som en stor överraskning för oss att antikroppar kan spela en så viktig roll vid plackbildning i blodkärlen
Stephen Malin
Vi såg att även barn som är födda så tidigt som i vecka 24 har antikroppar från sin mamma. Det var helt oväntat.
Petter Brodin
Om det visar sig att även människor har den här tillväxtmekanismen så kan det leda till en väsentlig omprövning av många av de behandlingsprinciper som används för barn med tillväxtproblem
Andrei Chagin
Fortfarande är malaria det största hindret för en frisk och sund uppväxt för barnen i Afrika
Anders Björkman
Det är väldig överraskande att det år 2018 skulle finnas en ny cellstruktur kvar att upptäcka
Staffan Strömblad
Mutationsbärarna med spritt melanom svarade oväntat bra på immunterapi
Hildur Helgadottir
Nu vet vi att det finns tre olika vägar in till det centrala hörselsystemet, i stället för en enskild
Francois Lallemend
Ökningen av antalet kliniska studier och olika former av massvaccinerings- och läkemedelsprogram i länder i Afrika understryker behovet av att stärka samverkan och infrastruktur när det gäller farmakovigilans.
Docent Eleni Aklillu, Karolinska Institutet
Vi hoppas kunna utveckla ett kliniskt användbart sätt att identifiera individer med ökad risk att utveckla övervikt och typ 2-diabetes
Mikael Rydén
Vår studie visar att om vi föreställer oss rörelsen men inte fysiskt utför den så kommer en verklig beröring ändå att kännas mindre intensiv
Konstantina Kilteni
Vi har upptäckt att musklerna reglerar syreförbrukningen på ett mycket exakt sätt med hjälp av det syrekänsliga enzymet FIH
Randall Johnson
Förskrivningen av litium har minskat stadigt under senare år, men våra resultat visar att litiumbehandling fortsättningsvis bör vara förstahandsval vid bipolär sjukdom
Jari Tiihonen
Att påverka den epigenetiska regleringen skulle kunna bli en ny intressant behandlingsstrategi för astma
Erik Melén
Våra resultat kan komma till nytta för utveckling av träningsprogram särskilt anpassade för en åldrande befolkning
Maria Eriksson
Redan nu har vi resultat som pekar på att betydligt fler celltyper än vi tidigare anat är inblandade i neurovaskulära sjukdomar såsom alzheimer och hjärntumörer
Christer Betsholtz
Resultaten visar att det är viktigt att utvärdera det nyfödda barnets vitalitet både vid fem och tio minuter, även om Apgarpoängen är nära normal vid fem minuter
Martina Persson
Det här är en unik studie eftersom vi har kunnat följa ett stort antal personer med objektivt mätt fysisk aktivitet i upp till 15 år
Maria Hagströmer
Resultaten belyser en ojämlikhet i vården där patienter inom psykiatrin inte verkar få den vård de behöver
Rickard Ljung
Eftersom allergisjukdomar ofta debuterar under uppväxten är det särskilt intressant att studera om miljö och livsstil i barndomen påverkar utvecklingen av dessa sjukdomar
Anna Bergström
Genom sitt titt-beteende skapar barn sin egen visuella miljö, vilket i sin tur får stor påverkan på både barnets utveckling och omgivningens reaktioner
Terje Falck-Ytter
Våra resultat visar att hormonkänslig bröstcancer bör resultera i en diskussion där den behandlande läkaren och patienten tillsammans väger nyttan mot riskerna av att fortsätta den hormonella behandlingen
Jonas Bergh
Den moderna människan är utan tvekan ett rovdjur, men vi utvecklades förmodligen från en bytesart och vissa aspekter av detta drag sitter kvar
Artin Arshamian
Vår studie visar att astrocyterna spelar en viktig roll i andningens reglering genom att påverka nervcellerna och deras nätverksaktivitet
Eric Herlenius
Denna typ av operation med förhållandevis låg risk för komplikationer kan vara ett underutnyttjat behandlingsalternativ
Jesper Lagergren
Tidigare har man fokuserat mycket på enskilda beståndsdelar, men immunsystemet är oerhört komplext med många specialiserade celltyper och vi tror att det är just samspelet mellan dessa som är viktigt
Petter Brodin
Efter terrordåd kan känsliga personer bli rädda även om de själva inte var med vid händelsen
Jan Haaker
Tillverkningen är baserad på den metod spindlar använder för att hålla sina extremt lättaggregerade proteiner lösliga inför att de spinner sin tråd
Jan Johansson
Kan interaktionen mellan pneumokocker och cellerna i hjärnan stoppas så är mycket vunnet
Birgitta Henriques-Normark
Studien ökar vår förståelse för hur gener regleras i celler och hjälper oss att tyda grammatiken i det genetiska språket
Jussi Taipale
Vi behöver fråga om aggressivitet mot andra när vi bedömer och behandlar självskadande individer, men vi behöver också fråga om självskadebeteende när vi bedömer och behandlar aggressiva individer
Hanna Sahlin
Vår hypotes var att de påträngande minnesbilderna skulle bli färre till antalet om de drabbade fick spela Tetris som en del av en beteendepsykologisk intervention medan de väntade på akuten.
Emily Holmes, professor i psykologi
Nu har vi ett verktyg som kan användas för att på ett enkelt sätt sortera cellerna, vilket underlättar såväl den fortsatta stamcellsforskningen som grundforskning om tidig embryonal utveckling
Fredrik Lanner
Trots att detta kan verka enkelt och till synes självklart har man tidigare förbisett den hydrauliska kraftens inverkan på hjärtats fyllnadsmönster
Martin Ugander
Diabetesutvecklingen drivs till stor del av livsstilsfaktorer och för att minska sin diabetesrisk bör man undvika tobaksbruk, övervikt, samt vara fysiskt aktiv.
Sofia Carlsson, forskare vid Institutet för miljömedicin (IMM)
Det här ett lyckat exempel på vad man kan uppnå genom ett nära samarbete mellan akademisk forskning, industri och hälso- och sjukvård.
Henrik Grönberg, professor Karolinska INstitutet
För personer som drabbats av en så allvarlig sjukdom som MS är det särskilt viktigt att fimpa omedelbart.
Jan Hillert, läkare och professor i neurologi
Jonas Fuxe, docent i cellbiologi, Karolinska Institutet
Möjligheten att förhindra eller bromsa spridning av cancerceller via lymfsystemet är attraktiv då det skulle kunna minska risken för metastasering även till andra organ.
Studien kommer ligga till grund för nya riktlinjer från WHO, som kommer rekommendera att även barnmorskor får hantera behandling av ofullständiga aborter.
Kristina Gemzell Danielsson, överläkare, professor
Eftersom fetmakirurgi följt av graviditet både ger positiva och negativa effekter bör dessa kvinnor betraktas som riskgraviditeter när de väntar barn.
Kari Johansson, forskare Karolinska Institutet
Framförallt har vi skapat en mycket mer detaljerad bild av hjärnans celler, där varje celltyp är beskriven i detalj och vi kan se exakt vilka gener som är aktiva.
Jens Hjerling-Leffler, forskare, Karolinska Institutet