Lorelei Lingard tilldelas Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik

Professor Lorelei Lingard är årets mottagare av Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik. Hennes forskning har starkt bidragit till förståelsen av hur klinisk personal samverkar och kommunicerar med varandra, något som har lett till nya kliniska rutiner och ökad patientsäkerhet.

Professor Lingard, professor vid Medicinska fakulteten på Schulich School of Medicine & Dentistry vid Western University i Kanada, kommer att ta emot utmärkelsen och en prissumma på 50 000 euro vid en ceremoni i Aula Medica vid Karolinska Institutet den 11 oktober.

– Professor Lingard har starkt bidragit till att öka vår förståelse av hur hälso- och sjukvårdsteam interagerar och kommunicerar. Hennes forskning har varit en betydelsefull drivkraft för att förändra den medicinska utbildningens syn på teamwork och har lett fram till nya kliniska rutiner och ökad patientsäkerhet, säger professor Sari Ponzer, ordförande i priskommittén.

Sedan slutet av 1990-talet har professor Lingard studerat hur kliniska team fungerar – både när det gäller att ge vård och under klinisk utbildning. Hon och hennes forskargrupp har studerat arbetslag – både erfarna och nybörjare – i så olika sammanhang som operationssalar, akutenheter, hjärtkliniker, organtransplantationsteam, rehabiliteringssjukhus och medicinavdelningar inom den slutna vården.

– Min inkörsport till samarbete är alltid språket. Jag är intresserad av hur arbetslag kommunicerar, eftersom deras kommunikation är grundläggande för hur de samarbetar och hur de utbildar. Min grunddisciplin är retorik – studiet av hur språk fungerar i sociala situationer – och i min forskning har jag försökt ta reda på hur språket påverkar samarbetet i ett team. Min forskning ställer frågan: Vad möjliggör språket i ett team och vad förhindrar det? Som det visat sig har språket avgörande betydelse för utbildning och sjukvård. Till följd av min forskning ägnar vi nu systematisk och kritisk uppmärksamhet åt hur kollegor i kliniska team kommunicerar med varandra, säger professor Lingard.

Hennes forskning har bidragit till att utforma kliniska utbildningar, både i hennes hemland Kanada och internationellt. Detta har lett till att man idag lägger tonvikt på språket inom klinisk utbildning på ett sätt som tidigare inte var fallet. Hennes forskning har också ökat insikten om att teamwork är avgörande för hur medicinstuderande lär sig. Eftersom kliniska team är det viktigaste sammanhanget när hälso-och sjukvårdsstudenter genomför sin praktik, har deras struktur och metoder en stor inverkan på inlärningen. För bara några decennier sedan sågs inte teamwork som viktigt inom kliniska utbildningar, men tack vare professor Lingards forskningsprogram är samarbete idag erkänt som en mycket viktig del av vad och hur studenter lär sig.

Om utnämningen till årets mottagare av Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik, säger professor Lingard:

– Jag är verkligen hedrad över att mitt arbete uppmärksammas med detta pris. Yrkesmässigt är det ett stort erkännande av det arbete jag utför tillsammans med mina forskargrupper och den inverkan det har haft. Forskning på området hur arbetslag kommunicerar existerade inte för 20 år sedan och jag är oerhört stolt över att ha bidragit till dess utveckling inom den medicinska utbildningsvärlden. På ett mer personligt plan är jag också mycket stolt över att bli den första kvinna som föräras detta prestigefyllda pris.

Bakgrundsinformation:

2018 års Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik tilldelas Lorelei Lingard, professor vid Medicinska fakulteten på Schulich School of Medicine & Dentistry vid Western University i Kanada. Priset delas ut vid en ceremoni i Aula Medica vid Karolinska Institutet den 11 oktober.

Lorelei Lingard

Lorelei Lingard, Ph.D., född 1968, är professor vid Medicinska fakulteten på Schulich School of Medicine & Dentistry vid Western University i London, Ontario i Kanada.

Hon disputerade i engelska/retorik vid Simon Fraser University i Kanada och har sedan dess ägnat sin karriär åt att studera hur klinisk personal kommunicerar i sitt dagliga samspel med patienter, kollegor och praktikanter.

Professor Lingard har ägnat mer än 20 år åt att studera hur sjukvårdsteam fungerar – både när det gäller att ge vård och under klinisk utbildning. Hon har studerat teammedlemmar – både erfarna och nybörjare – i så olika sammanhang som operationssalar, akutenheter, hjärtkliniker, organtransplantationsteam, rehabiliteringssjukhus och medicinavdelningar inom den slutna vården.

Hennes forskning har resulterat i den numera vitt spridda uppfattningen att teamwork är en viktig del av den medicinska utbildningen. Teamwork är en kompetens man behöver ha djup förståelse för, och som hela tiden måste utvecklas och utvärderas för praktikanter, samt kontinuerligt förbättras genom klinisk fortbildning. Teamwork är även en viktig icke-teknisk färdighet och en grundpelare i att utöva säker vård, tillsammans med ledarskap, situationsmedvetenhet och kommunikation.

Hennes forskning har också ökat insikten om att teamwork är avgörande för hur hälso- och sjukvårdsstudenter lär sig. Kliniska team utgör det viktigaste sammanhanget för arbetsplatsbaserad utbildning inom medicin och teamens struktur och metoder har stor inverkan på inlärningen. För bara några decennier sedan sågs teamwork inte som särskilt viktigt inom kliniska utbildningar. Idag erkänns det, till stor del tack vare professor Lingards forskningsprogram, som en mycket viktig del av vad och hur studenter lär sig.

Professor Lingard är också grundare av och senior forskare vid Centre for Education Research & Innovation at Western University (CERI). Hon bjuds regelbundet in att föreläsa om klinisk utbildning och metoder över hela världen. Hon har publicerat fler än 205 artiklar i vetenskapliga publikationer och 2012 höll hon ett TEDxTalk.

Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik

Detta internationella pris utdelas för framstående forskning i medicinsk pedagogik. Prisets syfte är att främja högkvalitativ forskning inom ämnesområdet i avsikt att långsiktigt förbättra medicinsk undervisning och utbildning. “Medicinsk” innefattar alla vårdyrken. Priset möjliggörs av finansiellt stöd från Gunnar Höglunds och Anna-Stina Malmborgs Stiftelse. Det delas för närvarande ut vartannat år.

Tidigare pristagare:

2016

Brian Hodges, University of Toronto, Kanada

2014

Professor John Norcini, Foundation for Advancement of International Medical Education and Research (FAIMER), USA

2012

Professor Cees van der Vleuten, Maastricht University, Nederländerna

2010

Professor David Irby, University of California, USA

Professor Richard Reznick, Queen’s University, Kanada

2008

Professor Geoffrey Norman, McMaster University, Kanada

2006

Professor Ronald Harden, University of Dundee, Storbritannien

2004

Professor Henk Schmidt, Erasmus Universiteit Rotterdam, Nederländerna

Mer information om priset och pristagaren:

www.ki.se/kiprime

För mer information kontakta:
Professor Sari Ponzer
Ordförande i priskommittén
Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik
Tel: 08–616 23 46 eller 073–973 26 89
E-post: sari.ponzer@ki.se

Docent Italo Masiello
Vetenskaplig sekreterare i priskommittén
Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik
Tel: 076–052 80 27
E-post: italo.masiello@ki.se

Karolinska Institutets presstjänst
Tel: 08–524 860 77
E-post: pressinfo@ki.se

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Taggar:

Om oss

KAROLINSKA INSTITUTETS PRESSTJÄNST Pressjour: 08.00-20.00 på vardagar, 09.00-17.00 helger. Karolinska Institutet – ett medicinskt universitetki.se

Prenumerera

Media

Media