Förbättrat ekonomiskt resultat för Karolinska Universitetssjukhuset

Report this content

Karolinska Universitetssjukhuset har för år 2020 gjort ett ekonomiskt överskott på 73 miljoner kronor, vilket kan jämföras med underskottet på nära 1,9 miljarder kronor år 2019.

- Den tydliga ekonomiska förbättringen för Karolinska Universitetssjukhuset är ett resultat av de fantastiska insatser som sjukhusets medarbetare stått för under 2020. Karolinska har vårdat cirka 7 500 covid-19 patienter och genomfört över 1,5 miljoner prover för covid-19, vilket är flest i landet. Samtidigt har vi genomfört 92 procent av det ordinarie vårduppdraget och därmed hållit nere vårdköer för andra patienter. Totalt innebär detta att Karolinska producerat 5,7 procent mer vård än vad Region Stockholm beställt, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset. 

- När Karolinska producerar mer vård, håller hög kvalitet och levererar på sina uppdrag inom forskning och utbildning så blir effekten en bättre ekonomi. Med en sund ekonomi kan vi fortsätta utveckla vården för våra patienter och vara en attraktiv arbetsgivare, säger Björn Zoëga.

Från februari till maj hade Karolinska stort fokus på covid-19 och hade som mest mer än hälften av sina vårdplatser vikta för vård av covid-19 patienter. Under tidig höst, före den andra vågen i pandemin, var inriktningen främst att arbeta bort framskjuten vård. Efter sommaren minskades den framskjutna vården med 44 procent, eller 6 559 vårddygn innan den andra vågen kom och det åter blev stort fokus på covid-19.

- Medarbetarna har visat en enorm vilja att ställa om och anpassa vården på Karolinska efter patienternas behov. De har gjort allt som de kan för våra patienter även om det inneburit övertid och extra arbete, säger Björn Zoëga.

2020 är det första året sedan 2016 som Karolinska Universitetssjukhuset gör ett överskott och på de senaste tio åren har det endast hänt vid tre tillfällen att sjukhuset redovisat överskott. Karolinska har sedan våren 2019 genomgått en mängd förändringar som givit förutsättningar för de resultat som nu syns:
•    Bättre möjligheter för vårdverksamheterna att planera, styra och följa upp sin verksamhet genom en ny styrmodell och att de fått förbättrad information om exempelvis uppdrag, bemanning och ekonomi
•    Färre chefer med tydligare ansvar för ett bättre omhändertagande av patienterna som en följd av den justerade verksamhetsmodellen
•    Mer makt för verksamheterna att styra hur de bedriver sin sjukvård  
•    Minskad administration när de centrala staberna och teman och funktioner blivit färre

- Den strategiska inriktning som Karolinska haft sedan våren 2019 innebär förenklade processer, mindre administration, mer styrning från verksamheterna och ständiga förbättringar med fokus på patienterna. Inriktningen har gjort sjukhuset mer flexibelt och snabbfotat, vilket har varit extra viktigt under 2020, säger Björn Zoëga.

 

Fakta:

Karolinskas resultat 2020, inom parantes motsvarande tal 2019

Ekonomiskt resultat 73 miljoner kronor (-1 867 miljoner kronor)
Produktion av vård 2020 i procent av uppdrag från Region Stockholm 105,7 (95)
Genomsnittligt antal öppna vårdplatser 1 084 (973)


Kim Sjölund
Presschef
072-598 13 88                                  
kim.sjolund@sll.se

Prenumerera