Dela

Om oss

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Kontakt

 • PRESSTJÄNST

  Måndag till fredag: 8.30–17.00


  +46 (0)8 123 74010
 • Vid brådskande ärenden utanför kontorstid

  Carolen Ytander, tf kommunikationsdirektör


 • Patientsäkerhet Lex Maria-rapporter
  Avvikelser där patienter riskerat eller kommit till allvarlig skada rapporteras vidare till Inspektionen för vård oh omsorg enligt Lex Maria. Ta del av rapporterna här:
  http://www.karolinska.se/lexmaria
 • Läs mer om Framtida Karolinska Universitetssjukhuset
  http://www.karolinska.se/framtida-karolinska/
 • Citat

  Detta kan innebära en enorm vinst för patienter, anhöriga och samhället.
  Andreas Liliequist, chef på Thoraxintensiven
  Införandet av helgenomsekvensering och precisionsmedicinska behandlingar i rutinvården av barncancer kan innebära ett stort kliv framåt med fler riktade behandlingar och ökad överlevnad.
  Pernilla Grillner, tillförordnad verksamhetschef för barnonkologi
  Ett väldigt spännande, stort och strategiskt viktigt uppdrag. Jag känner mig hedrad.
  Olof Akre, ny direktör för FoUU från den 22 april.
  Vi ökar flexibiliteten och hållbarheten relaterat till specialkompetenser. Sammantaget bidrar det till att patienten får en högre vårdkvalitet.
  Verksamhetschef Omvårdnadsområde Solna Katarina Meijers
  För en viss grupp patienter kommer den här roboten göra stor skillnad och minska lidande.
  Olof Akre professor i onkologisk kirurgi
  Det är våra 16 000 medarbetare som förverkligat strategin och som fört Karolinska till den nivå där vi ska vara.
  Sjukhusdirektör Björn Zoëga
  Jag tror att samarbetet inom de olika barnmedicinska specialiteterna kommer innebära bättre vård för många barn med svårutredda och svårbehandlade tillstånd här i Ukraina.
  Volodymyr Zhovnir, direktör för Ohmatdyt Children’s Hospital
  Kära medarbetare på Karolinska Universitetssjukhuset. Ni gör ett oerhört viktigt arbete för våra svårt sjuka och äldre.
  Drottning Silvia
  Karolinska rankas som ett av världens främsta sjukhus. Jag ser mycket fram emot att få bidra med min kompetens för att tillsammans med medarbetarna fortsätta utveckla sjukhuset.
  Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioners nya chef Corinne Pedroletti
  Vi ser nu hur våra operationsköer viker nedåt och hur väntetiderna på akuterna minskar. Det är en styrka att vi trots ekonomiska utmaningar kunnat erbjuda våra patienter vård i tid.
  Sjukhusdirektör Björn Zoëga
  Vi har gått från att vara ifrågasatta till att rankas som ett av världens främsta sjukhus. Det är sjukhusets medarbetare som gjort denna förändring möjlig.
  Sjukhusdirektör Björn Zoëga
  Det är härligt att se den förbättringen. Vilken kraftsamling! Sjukhuset omfamnar frågan på ett helt annat sätt än för bara några år sedan. Det ger resultat för våra patienter.
  Medicinsk enhet Akuts verksamhetschef Malin Mörner
  Tanken med att bilda centrumet är bland annat att öka medvetenhet och kunskap om magtarmsjukdomar och att stärka patientfokus.
  Mag- och tarmsjukdomars sektionschef Francesca Bresso
  Primärvården har en unik möjlighet att tidigt fånga upp personer som är i riskzonen för att utöva sexuellt våld.
  ANOVAs sektionschef Katarina Görts Öberg
  Kompetensförsörjning och en ökad effektivitet är avgörande för att europeisk sjukvård ska lösa sitt uppdrag framöver.
  Sjukhusdirektör Björn Zoëga
  Karolinska är ett av få center i världen som på ett säkert sätt kan erbjuda intensivvård i tryckkammare. För att klara detta krävs speciell utrustning och kompetens hos läkare, sköterskor och kammaroperatörer. Kul att vi nu testat vår fulla kapacitet genom att behandla två patienter samtidigt
  Anders Kjellberg biträdande överläkare och medicinskt ledningsansvarig läkare för hyperbarmedicin
  Vi är så glada att vi äntligen får 17 nya fina rum som kommer stödja våra nya arbetssätt. På längre sikt får hela BB förlossningsverksamheten nya lokaler och det är då vi knyter ihop helheten
  Susanne Lindberg, verksamhetsutvecklare och projektledare för nya BB Huddinge. nya BB Huddinge
  Den nya vårdmodellen ”min barnmorska” är mycket spännande och något vi tror kommer uppskattas av gravida och deras närstående. Vi kommer satsa på förlossningsrädda, en grupp som behöver extra mycket trygghet
  Susanne Lindberg, verksamhetsutvecklare och projektledare för nya BB Huddinge. nya BB Huddinge
  Från och med idag den 1 maj kommer Intensivakuten på Karolinska Solna att ha ett mindre uppdrag som är inriktat på de patienter som verkligen behöver våra högspecialiserade resurser i det akuta omhändertagandet. Det kan röra sig om traumapatienter, det vill säga patienter som fått omfattande skador av till exempel en trafikolycka. Men de vanligaste patienterna kommer att vara personer som redan har en pågående behandling på Karolinska i Solna och nu insjuknat akut.
  Anna Jansson, chef Funktionsområde Funktion Akut Solna
  Vi får hit allt från poliser och brandmän till präster, kontorister och sjuksköterskor.
  Cecilia Dhejne, överläkare och klinisk sexolog på Karolinska Universitetssjukhuset
  Kunskapen om könsdysfori i den vanliga vården, och speciellt inom psykiatrin, behöver förbättras.
  Cecilia Dhejne, överläkare och klinisk sexolog på Karolinska Universitetssjukhuset
  Screeningen minskar dödligheten i bröstcancer med cirka 30 procent. Vi vill se om vi med AI som stöd i screeningen kan upptäcka fler bröstcancertumörer i ett tidigare skede. Det ökar möjligheten att fler kan behandlas i tid. Vi vill också se om AI-stödet kan bidra till att bättre arbetsflöde på röntgen
  Fredrik Strand, röntgenläkare på Karolinska Universitetssjukhuset
  Våra medarbetare har gjort ett gediget arbete både när det gäller förberedelser och under själva flytten. Allt gick enligt plan och det förekom inte några medicinska komplikationer i samband med flytten. När det gäller tekniken så fungerar våra kommunikations- och larmsystem väl och reservrutiner har etablerats även i den nya sjukhusbyggnaden för att säkra patientsäkerheten
  Annika Tibell, medicinsk chef för nya sjukhuset
  Gårdagen var en historisk dag för oss. Jag är glad över att våra patienter nu får tillgång till ett av världens mest moderna sjukhus, något som också våra studenter och forskare får nytta av. Nu fortsätter vi med att införa vår nya verksamhetsmodell med nya arbetssätt runt patienten, som underlättas av den nya sjukhusmiljön. Sammantaget är detta ett viktigt steg i resan mot vår vision "Patienten först”
  Melvin Samsom, sjukhusdirektör vid Karolinska Universitetssjukhuset
  Patientsäkerheten är alltid i centrum och just nu kärnan i alla de beslut vi tar i samband med flytten till den nya sjukhusbyggnaden. Vi är mycket vana att bedöma och övervaka patientsäkerhetsfrågor och just inför flytten har vi sett till att skapa än mer utrymme för patientsäkerheten. Detta gör vi genom att minska kapaciteten under flyttperioden och genom vårt samarbete inom hjärtvården med Uppsala, Örebro och de andra sjukhusen i länet.
  Patrik Rossi , tf temachef Hjärta och Kärl på Karolinska Universitetssjukhuset
  Jag känner mig trygg med den plan vi har och det enastående arbete som våra medarbetare gör för att vi skall kunna flytta in på ett säkert sätt.
  Patrik Rossi , tf temachef Hjärta och Kärl på Karolinska Universitetssjukhuset
  På Karolinska Universitetssjukhuset har vi tagit beslut att arbeta med en ny verksamhetsmodell; som chef är det viktigt att tro på den nya modellen för att kunna leda sin organisation genom förändring. Det är beklagligt att Jan Liska inte känner det stöd som behövs; men jag respekterar hans beslut att avsäga sig chefsrollen.
  Patrik Rossi , tf temachef Hjärta och Kärl på Karolinska Universitetssjukhuset
  Vi genomför nu många olika åtgärder på kort och lång sikt, men sammanfattningsvis handlar allt om att patienterna ska känna förtroende för att sjukhuset alltid sätter patienten och säkerheten först. Detta ska vi uppnå genom att arbeta igenom våra rutiner och regelverk och informationen om dessa, att målmedvetet arbeta för en öppnare och mer transparent kultur samt att säkerställa ett tydligt chefsansvar i alla led
  Melvin Samsom, sjukhusdirektör vid Karolinska Universitetssjukhuset.
  "Hela den nya sjukhusbyggnaden är byggd och planerad för nya arbetssätt med patienten i centrum. Det gäller även operationssalarna. Under 2016 öppnar 12 nya operationssalar och när hela byggnaden är driftsatt 2018 kommer det att finnas 35 nya salar med toppmodern teknik som underlättar utveckling av nya behandlingsmetoder och arbetssätt."
  Patrik Rossi, tf temachef Hjärta och Kärl på Karolinska Universitetssjukhuset
  Vi tar samtliga punkter i utredningen på största allvar och kommer att fånga upp dem på olika sätt. Jag kommer att dela ut tydliga ansvar till olika chefer, men många av oss, för att inte säga alla, i organisationen kommer att vara delaktiga i förbättringsarbetet. Att förändra vår kultur så att den blir öppnare är exempelvis något som vi alla bidrar till.
  säger sjukhusdirektör Melvin Samsom
  Vi tar utredningens resultat på största allvar. Det som har inträffat är helt oacceptabelt. Och på väldigt många sätt också exceptionellt. Utredningen visar på ett händelseförlopp där Paolo Macchiarini kunnat genomföra tre transplantationer helt utanför sjukhusets ordinarie regelverk och rutiner, utan att några varningssystem slog till. Den viktigaste uppgiften nu är att säkerställa att det aldrig kan hända igen och alla patienter på Karolinska Universitetssjukhuset ska kunna lita på att vi alltid sätter patienten främst.
  Melvin Samsom, sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset
  – Att styra vården på kvalitet som är direkt kopplat till livslång hälsa gör att föräldrarna har blivit mer delaktiga i vården. I samarbete med patientrepresentanter har vi även förstått hur vi kan hjälpas åt för att ge mycket för tidigt födda barn stöd efter vården på Neonatalen
  Boubou Hallberg, som är patientområdeschef för sjuka nyfödda barn inom tema Barn och Kvinnosjukvård på Karolinska Universitetssjukhuset.
  - Det är mycket viktigt att understryka två saker, säger chefläkaren Elda Sparrelid. För det första finns det antibiotika som är verksamma mot just den här stammen av Klebsiella. För det andra blir de flesta smittade bara bärare av bakterien och inte alls sjuka. Vi har inte fått några nya fall de senaste veckorna, vilket nog kan betyda att de åtgärder vi har vidtagit har haft effekt.
  Elda Sparrelid, chefläkare, Kariolinska Universitetssjukhuset
  – Vi får en miljö som är till gagn för patienterna och teamet. Med den nya tekniken och möjligheten att snabbt hantera den medicintekniska utrustningen i de nybyggda operationssalarna kan vi komma förbi ett antal steg i arbetsprocessen. Det handlar bland annat om moment som att snabbt kunna ta en röntgenbild eller för att själv, sterilklädd via manöverpanelen, kunna leta fram tidigare bilder och enkelt se i patientens journal. Det spar tid under operationen och ökar patientsäkerheten
  Linus Blohmé, kärlkirurg och en i projektgruppen för de nya operationssalarna på Karolinska Universitetssjukhuset.
  Det är en historisk dag för Karolinska Universitetssjukhuset, för våra patienter och för alla våra medarbetare. Nu börjar nästa fas när vi ska fylla byggnaden med medicinteknisk utrustning och färdigställa den för att kunna ta emot de första patienterna i november
  Melvin Samsom, sjukhusdirektör Karolinska Universitetssjukhuset.
  Vi undersöker om ett nytt läkemedel med snabbt insättande effekt minskar risken för att män med sexuell dragning till barn begår övergreppshandlingar.
  säger Christoffer Rahm, huvudansvarig för studien.
  - Vi är väldigt nöjda med att ha lyckats rekrytera en internationell toppkraft som ny sjukhusdirektör. Melvin Samsom har visat en enastående förmåga att driva förändringar i patienternas intresse och är alldeles rätt person att fortsätta och utöka det ständiga förbättringsarbete som pågår på Karolinska Universitetssjukhuset.
  Karolinska Universitetssjukhusets styrelseordförande Per Båtelson
  Sjukhusets detektiver löser livets stora gåtor
  Karolinska magasinet
  Jag ser fram mot att bygga vidare på den grund som min företrädare och sjukhuset har skapat, och att genom samarbete med Karolinska Institutet ta vara på och vidareutveckla de fantastiska möjligheter vi har för klinisk forskning och utbildning. Med Nya Karolinska Solna får vi nya utmaningar och möjligheter, och samtidigt kommer FoU-frågorna än mer i fokus både inom sjukhuset och i landstinget
  Jan-Inge Henter, FoU-direktör, Karolinska Universitetssjukhuset
  Vi hoppas nu kunna erbjuda fler personer möjlighet till testning och behandling och därmed bidra till minskad risk för smittspridning
  Lena Marions, överläkare och sektionschef Sesam City
  Det är otroligt hedrande att vi fått Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2011
  Anders Carlson
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp