Patientsäkerhet i centrum när Karolinska tar nästa steg i förbättringsprogrammet

Report this content

Karolinska Universitetssjukhuset har nu satt igång det förbättringsprogram som är en följd av Kjell Asplunds externa utredning om tre luftstrupsoperationer utförda på Karolinska under ledning av kirurgen Paolo Macchiarini. Förbättringsprogrammet ska både strama upp centrala regelverk och processer samt driva arbetet framåt mot en öppnare och mer transparent kultur.

Karolinska Universitetssjukhuset har sedan tidigare börjat arbetet med de 33 förbättringspunkter identifierade i Kjell Asplunds rapport. Dessa har nu samlats i ett antal uppdrag som delats ut från sjukhusdirektören till ansvariga chefer (se lista nedan).

 – Vi genomför nu många olika åtgärder på kort och lång sikt, men sammanfattningsvis handlar allt om att patienterna ska känna förtroende för att sjukhuset alltid sätter patienten och säkerheten först. Detta ska vi uppnå genom att arbeta igenom våra rutiner och regelverk och informationen om dessa, att målmedvetet arbeta för en öppnare och mer transparent kultur samt att säkerställa ett tydligt chefsansvar i alla led, säger Melvin Samsom, sjukhusdirektör vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Aktiviteter kommer att ske inom följande huvudområden:

Rutiner för införande av nya metoder och behandlingar
Rutinerna för att införa nya metoder och behandlingar behöver utvecklas inom Karolinska universitetssjukhuset. Sjukhuset ska därför ta fram rutiner for hur nya obeprövade respektive beprövade metoder ska tillämpas vid sjukhuset.

Satsning på ökad kunskap om regelverk och utbildning i forskningsetik
Alla berörda medarbetare ska utbildas i de regelverk som kan vara relevanta vid ett universitetssjukhus. Särskilt viktigt är det att alla verksamhetschefer har en solid och aktuell kunskap om regelverken. All personal som bedriver forskning ska också ha genomgått utbildning i klinisk forskningsetik.

Kvalitetssäkrad rekryteringsprocess
Nuvarande rekryteringsprocess ska genomlysas för att säkerställa att den är professionell och håller god kvalitet vid rekrytering av interna och externa medarbetare. Sjukhuset ska klargöra hur kombinationsanställningar för Karolinska Institutet/Karolinska Universitetssjukhuset ska hanteras ur ett legalt perspektiv. I detta område ingår också att se över hur eventuella bisysslor rapporteras, godkänns och följs upp på sjukhuset.

Fortsatt arbete för en ökad öppenhet och professionalitet
Den externa utredningen visade på att det kan finnas en tysthetskultur på sjukhuset. Karolinska universitetssjukhuset ska därför göra en analys av denna fråga internt och ta fram åtgärder för att öka öppenheten. Ambitionen är att varje del av sjukhuset ska präglas av ett professionellt förhållningssätt, högt i tak och en öppenhetskultur.

FAKTA: Uppdragen i förbättringsprogrammet och dess sluttider

Uppdrag till direktören för Kvalitet och Patientsäkerhet

 • Beskrivning av begreppet vitalindikation samt förslag på rutiner kring situationer när begreppet används – del 1 ska vara klart senast 15 december 2015, del 2 senast 15 mars 2017
 • Rutiner när obeprövade metoder tillämpas vid sjukhuset – förslaget presenteras senast 1 juni 2017
 • Arbeta för att det inom sjukhuset finns god kunskap om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet och tillsammans med verksamheten tillse följsamhet till rådande riktlinjer– del 1 ska presenteras senast 1 december 2016, del 2 senast 15 februari 2017
 • Plan för hur medarbetare ska få kunskap om relevanta regelverk (om patientsäkerhet, patientens rättigheter, forskningsetik, kliniska studier samt avancerade terapier) – beskrivning klart senast 16 december 2016
 • Översyn av avvikelserapportering – senast 15 mars 2017

Uppdrag till direktören för Human Resources

 • Säkerställa en professionell rekryteringsprocess och god kvalitet vid rekrytering av interna och externa kandidater – redovisas senast 15 december 2016
 • Riktlinjer för bisysslor samt säkra att dessa efterlevs - redovisas senast 15 december 2016. (Deluppdrag redovisas även 15 november 2016)
 • Genomlysning av kombinationsstjänster KI/Karolinska Universitetssjukhuset - redovisas senast 31 mars 2017
 • Fortsatt arbete för att skapa en organisationskultur präglad av ett professionellt förhållningssätt, högt i tak samt en öppenhetskultur

Uppdrag till direktören för FoU

 • Översyn av utbildningen i forskningsetik – redovisas senast 1 februari 2017

Uppdrag till Funktionschef Perioperativ Medicin och Intensivvård

 • Riktlinjer för vilka funktioner som får och/eller måste vistas i operationssal under operation- förslag färdigt senast 15 december 2016

Uppdrag till Temachef Cancer

 • Uppdatera gemensamma riktlinjer i samband med multidisciplinära konferenser där patientens behov belyses från olika perspektiv för bästa vård och patientsäkerhet – förslag färdigt senast 17 december 2016

Uppdrag till Temachef Barn och Kvinnosjukvård

 • Riktlinjer för samordning av större operationer som involverar fler än en klinik/ett patientområde samt säkerställa att erfarenheter från nya metoder sprids till relevanta enheter – förslag redovisas senast 7 december 2016

 

Presskontakt
Karolinska Universitetssjukhusets presstjänst, 08-517 740 10
Kim Sjölund, tf presschef, Karolinska Universitetssjukhuset, 072-598 13 88

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Stockholms län växer med i genomsnitt 38 500 fler invånare varje år. Mellan år 2010 och 2020 beräknas invånarantalet ha ökat med ytterligare 385 000 personer. För att möta framtidens vårdbehov genomför Stockholms läns landsting just nu en av de största satsningarna någonsin inom hälso- och sjukvården. En satsning på cirka 41 miljarder kronor som ska resultera i mer vård, bättre lokaler och nya arbetsmetoder.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Karolinska Universitetssjukhuset har nu satt igång det förbättringsprogram som är en följd av Kjell Asplunds externa utredning om tre luftstrupsoperationer utförda på Karolinska under ledning av kirurgen Paolo Macchiarini. Förbättringsprogrammet ska både strama upp centrala regelverk och processer samt driva arbetet framåt mot en öppnare och mer transparent kultur.
Twittra det här

Citat

Vi genomför nu många olika åtgärder på kort och lång sikt, men sammanfattningsvis handlar allt om att patienterna ska känna förtroende för att sjukhuset alltid sätter patienten och säkerheten först. Detta ska vi uppnå genom att arbeta igenom våra rutiner och regelverk och informationen om dessa, att målmedvetet arbeta för en öppnare och mer transparent kultur samt att säkerställa ett tydligt chefsansvar i alla led
Melvin Samsom, sjukhusdirektör vid Karolinska Universitetssjukhuset.