Karolinska Universitetssjukhuset har deltagit i de första skandinaviska STEP-njurbytena

Report this content

För första gången har två njurbyten genomförts mellan olika länder inom ramen för Scandia Transplant Kidney Exchange Program STEP. Scandiatransplant är den samarbetsorganisation som koordinerar organtransplantationer i Danmark, Estland, Finland, Island, Norge och Sverige. Karolinska Universitetssjukhuset genomförde och koordinerade under 2018 och 2019 tre STEP njurbyten med sammanlagt sex par i samarbete med andra sjukhus i Sverige.

- Antalet patienter som står i kö i Sverige för en ny njure ökade med 10% från 2018 till 2019 medan antalet genomförda njurtransplantationer under samma tidsperiod låg kvar på samma nivå. Bristen på organ från avlidna donatorer gör att väntetiderna för dessa blir långa men med njurbytesprogrammet STEP ökar nu möjligheterna till njurtransplantationer från levande donatorer. Båda njurbytena som vi genomfört under hösten har involverat två par och har skett mellan Karolinska och två andra universitetssjukhus i Skandinavien säger Lars Wennberg, överläkare och patientflödeschef, njurtransplantation på Tema Trauma och Reparativ Medicin Karolinska Universitetssjukhuset.

STEP möjliggör njurbyten mellan medicinskt accepterade men immunologiskt inkompatibla donator-mottagare par. En donator som önskar hjälpa en njursjuk närstående donerar sin njure anonymt till en annan okänd njursjuk person. I utbyte får den närstående istället en njure från en annan mottagares njurdonator. Njurbyten kan ske mellan två eller fler deltagande par.

- Idag står det sammanlagt 2261 personer i kö i de sex länderna för en ny njure att jämföra med 2208 samma tid 2018. Att nu kunna genomföra njurbyten med STEP-programmet mellan de olika länderna gör att vi kan korta köerna för de som väntar på en ny njure säger Bo-Göran Ericzon, ordförande i Scandiatransplant och professor i Transplantationskirurgi Tema Trauma och Reparativ Medicin Karolinska Universitetssjukhuset.

Den nödvändiga databasen för att utreda immunologisk kompatibilitet har utvecklats av Scandiatransplant medan matchningsalgoritmen har utvecklats av professor Tommy Andersson på Nationalekonomiska institutionen, Lunds Universitet i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset. Till grund för algoritmen ligger Nobelpristagaren i Ekonomi Alvin Roths forskning.

Bakgrund Scandiatransplant

Scandiatransplant http://www.scandiatransplant.org är den gemensamma organutbytesorganisationen för Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige och Estland. Den täcker en befolkning på strax över 28 miljoner invånare och ägs av medlemssjukhusen som utför organtransplantationer i dessa länder. För närvarande ingår 10 olika sjukhus från de sex länderna. Fram till nu har cirka 2000 patienter transplanterats (njurar, lever, hjärtan, lungor, bukspottkörtlar, bukspottkörtelöar, leverceller, komposittransplantat, samt tarm- och multivisceral) årligen inom ramen för samarbetet inom Scandiatransplant. Scandiatransplant fungera som en gemensam organutbytesorganisation och allokeringsresurs för sina medlemssjukhus. Detta görs öppet och transparent med etiska principer och i full överensstämmelse med GDPR och medlemsländernas nationella lagstiftning.

 

  Sverige Danmark Norge Finland Island Estland
Q 1-3 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
Antal Njurtransplantationer 328 325 164 203 171 197 185 222 7 6 44 30
Antal väntande i kö 664 730 545 519 480 492 472 475     47 45

 

 

Kim Sjölund
Presschef
072-598 13 88                                  
kim.sjolund@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media