Kjell Asplund utsedd att utreda luftstrupsoperationer vid Karolinska Universitetssjukhuset

Kjell Asplund har fått i uppdrag av sjukhusdirektör Melvin Samsom och chefläkare Nina Nelson Follin att leda den externa utredningen av omständigheterna när tre patienter genomgick luftstrupsoperationer, ledda av Paolo Macchiarini, vid Karolinska Universitetssjukhuset 2011 och 2012. 

Kjell Asplund är ordförande i SMER (Statens medicinsk-etiska råd) och ordförande i SBU:s vetenskapliga råd (Statens beredning för medicinsk utvärdering) samt professor emeritus vid Umeå universitet. Kjell Asplund har också varit generaldirektör för Socialstyrelsen som då var tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvården i Sverige.

– Det är mycket tillfredsställande att Kjell Asplund har valt att acceptera uppdraget att leda utredningen och att ge rekommendationer till förbättringar. Han har en unik erfarenhet och kompetens för att leda och sätta samman de externa experter som krävs för att klarlägga fakta om vad som hänt, säger Melvin Samsom sjukhusdirektör vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Utredningen ska klarlägga beslutsprocessen och dokumentationen i samband med operationerna, om valen av åtgärder var korrekta utifrån läget när beslut fattades och vilken roll som spelats av olika beslutsfattare. I utredarens uppdrag ska också innefattas att avge rekommendationer till förbättringar.

 – Detta är ett viktigt uppdrag för universitetssjukvården, säger Kjell Asplund. Direktiven innebär att jag och mina medarbetare ska granska såväl interna rutiner och processer som de medicinska, juridiska och etiska bedömningar som gjorts. Vi ska också komma med rekommendationer om vad som kan förbättras. Vi börjar arbetet omgående, säger Kjell Asplund.

Kjell Asplund ska, i enlighet med utredningsdirektiven, själv utse de externa experter som ska bistå honom i utredningen.

Uppdraget finansieras av Stockholms läns landsting som också bistår utredningen med administrativt stöd och andra stödresurser i form av lokaler etc. Utredningen ska utföras så snart som möjligt men ska senast den 31 augusti återrapporteras till uppdragsgivaren.

Fakta 

Utredningen ska bland annat klarlägga:

  • Under vilka omständigheter anställdes Paolo Macchiarini vid sjukhuset och vilka var omständigheterna kring att hans anställning avslutades?
  • Hur såg beslutsprocessen och dokumentationen ut inför operationsbesluten?
  • Vilka etiska bedömningar gjordes inför operationerna och senare under sjukdomsförloppet?
  • Var valet av åtgärd korrekt utifrån tillgänglig kunskap, gällande lagstiftning och riktlinjer? Detta avser såväl de kirurgiska ingreppen som den efterföljande vården.
  • Vilka åtgärder har vidtagits med anledning av Macchiarinis verksamhet?
     

Bilaga: Fullständiga uppdraget (som nedladdningsbar PDF)

Nina Nelson Follin och Kjell Asplund nås via sjukhusets presstjänst tel: 08-517 740 10. 

Mirjam Kontio
Pressekreterare / Press Officer
08-517 740 10
mirjam.kontio@karolinska.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

 

 

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar