Styrelsen på Karolinska Universitetssjukhusets har tagit emot vårdutskottets uppföljning av nya verksamhetsmodellen

Karolinskas styrelseordförande Håkan Sörman har tagit emot vårdutskottets uppföljning av den nya verksamhetsmodellen och lämnat tre uppdrag till tf. sjukhusdirektören Annika Tibell.

Styrelsen på Karolinska Universitetssjukhuset har gjort en uppföljning av den nya verksamhetsmodell som har införts på Karolinska. Arbetet har skett i styrelsens vårdutskott under ledningen av styrelseledamot Kjell Asplund. Ett tydligt fokus för uppföljningen har varit att titta på hur arbetet närmast patienten fungerar. Uppföljningen visar på stora behov av att tydliggöra roller, ansvar och tydlighet i delegation.

- Vårdutskottet har tagit del av en mängd dokument och träffat ett antal fokusgrupper och enskilda medarbetare. Den nya verksamhetsmodellen är ett nytt sätt att organisera arbetet och etablera nya arbetssätt för att utgå från det samlade vårdbehovet för patienten och att organisera i vårdflöden.  Det är naturligt att man efter ett tag behöver justera vissa saker och ändra på en del, säger styrelseordförande Håkan Sörman.

Styrelsen har efter uppföljningen givit sjukhusdirektören i uppgift att utreda och utveckla främst tre områden som sammanfattas nedan.

Uppdrag 1
Att vidta åtgärder för att förtydliga ansvar och delegation på olika beslutsnivåer. Uppdraget inkluderar också en bedömning gentemot statlig reglering och efterlevnad av Socialstyrelsens ledningssystem.

Uppdrag 2
Av såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska skäl, göra en fortsatt översyn av organisationen kring patientflöden och medicinska specialiteter. Dessutom ska en översyn av jourlinjerna göras. Vid översynen ska särskilt beaktas möjligheterna att minska uppdelningen av medicinska specialiteter på olika teman/patentområden.

Uppdrag 3
Styrelsen ser bättre informationsförsörjning för förstalinjechefer som en avgörande fråga för att förbättra vårdverksamheternas möjligheter att styra ekonomi, vårdproduktion och vårdkvalitet. Styrelsen önskar rapportering om hur arbetet med att förbättra informationsförsörjningen för förstalinjechefer fortskrider under första halvåret 2019.

Styrelsen ser positivt på att sjukhusledningen också har utvärderat olika delar av verksamhetsmodellen och listat en rad förbättringsområden som sjukhuset nu jobbar vidare med i det fortsatta arbetet med Karolinskas verksamhetsmodell. Det finns en god samstämmighet med styrelsens uppföljning.

- Det är bra att även styrelsen har följt upp verksamhetsmodellen och jag har mottagit tre tydliga uppdrag som förstärker fokus på det redan startade arbete. Karolinskas verksamhetsmodell bygger på ett sammanhållet ansvar för patientens resa genom vården, med fokus på förstärkt patientdelaktighet och kvalitetsförbättringar. Men det är en stor omställning och vi vet att det finns ett antal problem och oklarheter som vi måste komma till rätta med. Att vidareutveckla och justera vår organisationsmodell måste nu ske i nära samverkan med våra kliniska medarbetare. Detta är tillsammans med ekonomin våra viktigaste förbättringsområden för 2019, säger tf sjukhusdirektör Annika Tibell.

Presskontakt:
Karolinska Universitetssjukhusets presstjänst: 08-517 740 10
Kim Sjölund, presschef, Karolinska Universitetssjukhuset, mobil: 0725-98-1388
 

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.se Telefonen är bemannad alla dagar 08.00-20.00 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera