Åtgärdsplan antagen för att fullfölja utredningsskyldighet

Vid sammanträdet onsdag den 25 oktober kommer Socialnämnden i Katrineholms kommun att behandla ett ärende enligt lex Sarah.

Den 14 juli 2017 gjordes på uppdrag av förvaltningschef en anmälan till inspektionen för vård och omsorg (IVO) om att påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande förelåg. Därefter har Socialförvaltningen gjort en utredning enligt lex Sarah samt vidtagit en åtgärdsplan vilket bland annat föranlett att sedan månadsskiftet augusti-september är alla ärenden fördelade till handläggare.

De bakomliggande orsakerna till anmälan som gjordes i juli beror främst på vakanser och svårigheter att anställa behörig personal samt ett högt inflöde av ärenden. Ärendena rörde barn och unga födda mellan 2000 och 2016. Under maj och juni hade flera inkomna barn- och ungdomsärenden inte kunnat fördelas till handläggare vilket föranledde en hög risk för allvarliga missförhållanden. Däremot gjordes förhandsbedömningar i samtliga av de 71 ärendena, därför bedöms enheten ha en väl fungerande mottagningsfunktion.

Efter detta har Socialförvaltningen bland annat vidtagit följande åtgärder:

En socialadministratör har rekryterats för att avlasta socialsekreterare, enhetschef, verksamhetsledare samt vara ett stöd i planering och uppföljning.

En erfaren verksamhetsledare specifikt riktad till konsulter avdelades internt till enheten för att ge konsulterna stöd, arbetsledning och handledning.

Enhetschef har aktivt arbetat med rekrytering och har valt att hyra in konsulter för att säkerställa personalbemanningen. Fortsatt rekrytering av behörig personal pågår.

Socialnämnden föreslås besluta att förvaltningen vidtagit tillräckliga åtgärder för att kunna fullfölja sin utredningsskyldighet. Därmed skickas ärendet vidare till inspektionen för vård och omsorg (IVO).

För mer information kontakta:

Pia Carlsson
Avdelningschef myndighet, Socialförvaltningen
Telefon 0150-575 33

Fakta om lex Sarah 

Syftet med lex Sarah är att verksamheten ska utvecklas och att missförhållanden ska rättas till. Det är viktigt att komma till rätta med brister i verksamheten och att förhindra att liknande missförhållanden uppkommer igen. Syftet är vidare att bidra till att den enskilde får insatser av god kvalitet och att skydda den enskilde från missförhållanden. Ett missförhållande är en handling som utförts såväl som en handling som någon av försummelse eller av annat skäl har underlåtit att utföra och som innebär eller har inneburit ett hot mot eller har medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. Regler om lex Sarah finns dels i socialtjänstlagen dels i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

All personal som är anställd inom kommunens vård och omsorg, privata företag eller företag som arbetar på uppdrag av kommunen ska rapportera missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande. Alla rapporter ska utredas, åtgärdas och avslutas med ett beslut eller ett ställningstagande. Allvarliga missförhållanden ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg.

 

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 33 900 invånare.

www.katrineholm.se

Om oss

Katrineholm - Läge för liv & lustI Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 34 600 invånare.

Prenumerera