Folkhälsa - Öppna jämförelser

Sveriges Kommuner och landsting, SKL, redovisar i år Öppna Jämförelser Folkhälsa 2019. Mätningen utgår från 39 indikatorer som påverkar vår hälsa och Katrineholm har förbättrat resultatet på ungefär hälften sedan förra mätningen.

I Katrineholm ligger andelen invånare med bra självskattad hälsa kvar på samma nivå som tidigare och vi har ett förbättrat positivt resultat jämfört med länet i färre hjärtinfarkter. Särskilt roligt är att fler elever klarar 9:an och har därmed behörighet till gymnasiet. En annan förbättring är att Nöjd Medborgar-index (tillgång till gångvägar/cykelvägar) har ökat och är högre än i både länet och riket. Ytterligare en positiv trend är att daglig rökning minskar, i hela landet.

Den största utmaningen Katrineholm står inför är området Utbildning, arbetsliv och försörjning, där andelen med slutförda gymnasiestudier minskar, långtidsarbetslösheten ökar samt att vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd ökar. Våra levnadsvanor visar även en försämring, en utmaning är till exempel att förekomsten av fetma ökar samt att andelen med riskabla alkoholvanor ökar.

̶ Vi gläds åt de resultat som förbättrats sedan förra mätningen och de där vi ligger över riksvärdet. Samtidigt är vi väl medvetna om de utmaningar vi står inför och för dem har vi kraftfulla åtgärder beskrivna i kommunplanen, som vi jobbar efter under mandatperioden. Sen behöver självklart resultaten analyseras vidare så vi kan arbeta med dem som en del av förbättringsarbetet i verksamheterna, säger Anneli Hedberg (S), ordförande i Folkhälsoutskottet.

För ytterligare frågor, kontakta:
Anneli Hedberg, Folkhälsoutskottets ordförande, telefon 0150-568 18


Fakta Öppna jämförelser Folkhälsa 2019

Sveriges Kommuner och landsting SKL redovisar i år Öppna Jämförelser Folkhälsa för tredje gången (2009, 2014, 2019). Rapporten innehåller 39 indikatorer som påverkar vår hälsa och indikatorerna är i sig inte unika utan kommer från befintliga myndighetsregister eller etablerade nationella befolkningsundersökningar. Många faktorer samverkar på flera olika nivåer i samhället och påverkar befolkningens hälsa, till exempel var och hur vi bor, vilken miljö vi lever i, barndomen och uppväxttiden, utbildning och arbete. Indikatorerna utgår därför från områdena; hälsan i befolkningen, livsvillkor och levnadsförhållanden samt levnadsvanor. 

Om oss

Katrineholm - Läge för liv & lustI Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 34 000 invånare.

Prenumerera