Katrineholms kommun deltar i kraftsamling för fossilfria transporter

Katrineholms kommun deltar tillsammans med 16 andra offentliga aktörer i en kraftsamling för att uppnå fossilfria transporter i regionen. Projektsatsningen Fossilfria och effektiva transport i östra Mellansverige har nu initierats i Katrineholms kommun genom att samla politiker och tjänstemän i en viktig första planeringsworkshop. Målet är att projektet ska bidra till minskade koldioxidutsläpp, utökad infrastruktur för förnybara alternativ samt en hållbar regional tillväxt.

Nyligen samlades såväl politiker som tjänstemän i Katrineholms kommun för att delta i startskottet för ett nytt storregionalt projekt som ska bidra till en omställning av transportsektorn i kommunen. Fokus för dagen var hur den egna organisationen kan arbeta strategiskt med omställningen till hållbara transporter, både genom effektivisering av transportarbetet samt genom övergång till förnybara alternativ.

Projektet Fossilfria och effektiva transporter i östra Mellansverige har initierats av Länsstyrelserna i Västmanland, Södermanland och Uppsala som tillsammans med Biogas Öst har engagerat 17 offentliga aktörer i denna kraftsamling för att uppnå fossilfria transporter i regionen.

Transporter utgör en stor del av de klimatpåverkande utsläppen i Sverige. Med en bred politisk enighet har det nyligen lagts fram ett förslag till ett nationellt mål om att Sverige ska minska transportsektorns utsläpp med 70% till 2030 jämfört med 2010.  

- För att detta ska vara möjligt att uppnå så har kommunerna en mycket viktig roll som föregångare och möjliggörare. De offentliga organisationerna i en region har en stor potential att ställa om till mer hållbara transporter genom till exempel val av färdsätt, val fordon och drivmedel, antal fordon, körsätt och planering av resor. De har även en stor möjlighet att påverka utbyggnaden av infrastruktur för förnybara alternativ i kommunen, säger Emelie Österqvist, Länsstyrelsen Sörmland.

De nationella miljömålen innebär att utsläpp av växthusgaser skall minska med 40% till år 2020 jämfört med 1990 års nivåer. I Katrineholm står transportsektorn för en majoritet av växthusgasutsläppen och trots offensiva insatser på området kommer kommunen inte att uppnå målen med dagens utvecklingstakt. Det är därför viktigt att kommunen satsar offensivt och går före i frågan om effektiva fossilfria transporter.

- Vi ser många olika fördelar utöver minskad klimatpåverkan med en omställning till fossilfria och effektiva transporter. En smart omställning till mer hållbara transporter kan sänka kostnaderna, förbättra luftkvalité och hälsa samt bidra till en grön näringslivsutveckling, säger Sari Eriksson, kommundirektör i Katrineholm kommun.

Förutsättningarna för att ställa om har aldrig varit så goda, menar Beatrice Torgnyson Klemme, vd på Biogas Öst.

- Alla hållbara alternativ kommer att behövas för att ställa om transportsektorn och det finns inte någon anledning att vänta. Många bra alternativ är tillgängliga redan i dag som el, biogas, etanol, biodiesel och vätgas. Det är bara att välja den lösning som passar utifrån de lokala förutsättningarna och de individuella behoven. Det är härligt att se det engagemang som finns för frågorna i kommunen och jag hoppas och räknar med att rejäla kliv nu kan tas i omställningen till fossilfritt. Just nu arbetar vi dessutom med att få igång en ny kunskapsresurs och samverkansnätverk för omställningen i regionen – BioDriv Öst – dit såväl offentliga som privata aktörer kan vända sig för att få stöd och rådgivning, säger Beatrice Torgnyson Klemme, vd för Biogas Öst.

Om projektet Fossilfria och Effektiva transporter i Östra Mellansverige

Sverige har målsättningen om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Projektet Fossilfria och Effektiva transporter i Östra Mellansverige är ett initiativ från Länsstyrelserna i Västmanland, Södermanland och Uppsala som tillsammans med Biogas Öst ska arbeta för att rusta de offentliga organisationerna att möta 2030-målet.

Förväntade resultat vid projektets slut är att:

  • Koldioxidutsläpp från deltagande offentliga aktörers transportarbete förväntas ha minskat med 20 procent till 2020 genom effektivisering och omställning till förnybara alternativ.
  • Energianvändningen för fordonsflottan har minskat per anställd.
  • Små och medelstora företag har ökat sin konkurrenskraft och minskat sin klimatpåverkan genom att ställa om sina transporter till förnybara alternativ.
  • Nya laddplatser och tankställen för förnybara alternativ har tillkommit eller initierats.
  • En förbättrad möjlighet att uppnå de nationella miljömålen har skapats.

Länsstyrelsen i Västmanland är projektägare. Biogas Öst, 2030-sekretariatet, Svebio, Power Circle och Vätgas Sverige är samverkansparter i projektet.

Projektet finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska Regionala utvecklingsfonden, Region Uppsala, Region Västmanland, Länsstyrelsen i Västmanland, Södermanland och Uppsala, Stockholm stad, Biogas Öst samt sjutton kommuner/landsting i östra Mellansverige.

För mer information, kontakta:

Kjell Dävelid, Energi- och klimatrådgivare
Katrineholms kommun, 0150-570 83

Emelie Österqvist, energi- och klimatsamordnare
Länsstyrelsen i Södermanlands län,  070-307 97 02 

Beatrice Torgnyson Klemme, vd Biogas Öst,  073-397 06 25

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 33 900 invånare.

www.katrineholm.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

En smart omställning till mer hållbara transporter kan sänka kostnaderna, förbättra luftkvalité och hälsa samt bidra till en grön näringslivsutveckling
Sari Eriksson, kommunchef i Katrineholms kommun