Uteblivna insatser och avstängt larm anmäls enligt lex Sarah

På sammanträdet torsdagen den 25 januari kommer vård- och omsorgsnämnden att behandla två ärenden enligt lex Sarah. 

Första händelsen handlar om att brukare blivit utan insatser på grund av att planeringssystemet hanterades fel.  Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att förvaltningen vidtagit tillräckliga åtgärder för att händelsen inte ska upprepas samt att händelserna inte utgör ett allvarligt missförhållande. Därmed skickas ärendet inte vidare till inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Den andra händelsen handlar om ett sänglarm glömdes sättas på i samband med att brukaren gick till sängs. Brukaren hittades senare på golvet. Om larmet varit igång hade brukaren sannolikt påträffats tidigare. Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att förvaltningen vidtagit tillräckliga åtgärder för att händelsen inte ska upprepas samt att händelsen utgör ett allvarligt missförhållande. Därmed skickas ärendet vidare till inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

För mer information kontakta:

Susanna Kullman
Verksamhetschef för myndighets- och specialistavdelningen, vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon 0150-576 68

Fakta om lex Sarah 

Syftet med lex Sarah är att verksamheten ska utvecklas och att missförhållanden ska rättas till. Det är viktigt att komma till rätta med brister i verksamheten och att förhindra att liknande missförhållanden uppkommer igen. Syftet är vidare att bidra till att den enskilde får insatser av god kvalitet och att skydda den enskilde från missförhållanden. Ett missförhållande är en handling som utförts såväl som en handling som någon av försummelse eller av annat skäl har underlåtit att utföra och som innebär eller har inneburit ett hot mot eller har medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. Regler om lex Sarah finns dels i socialtjänstlagen dels i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

All personal som är anställd inom kommunens vård och omsorg, privata företag eller företag som arbetar på uppdrag av kommunen ska rapportera missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande. Alla rapporter ska utredas, åtgärdas och avslutas med ett beslut eller ett ställningstagande. Allvarliga missförhållanden ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg.

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 34 100 invånare.

www.katrineholm.se

Taggar:

Om oss

Katrineholm - Läge för liv & lustI Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 34 600 invånare.

Prenumerera