Fennia hade ett resultatrikt år 2015

 (Bokslutsuppgifterna i meddelandet är oreviderade.)

År 2015 var ett bra år för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia. Bolagets rörelsevinst uppgick till 88 miljoner euro. 

- Resultatet från försäkringsrörelsen utvecklades positivt och totalkostnadsprocenten minskade. Vi har arbetat hårt för att utveckla den grundläggande affärsverksamheten, digitaliseringen och för att förbättra lönsamheten, säger Fennias verkställande direktör Antti Kuljukka.

Försäkringsverksamhet

Premieinkomsten från skadeförsäkringen före återförsäkrarnas andel var 429 miljoner euro. Den jämförbara premieinkomsten från i fjol utan patientförsäkringsposten av engångskaraktär på 16 miljoner euro var 414 miljoner euro.

Premieinkomsten från direktförsäkringen steg till 429,0 miljoner euro (413,6 mn euro), medan den jämförbara tillväxten var fyra procent. Premieinkomsten från den mottagna återförsäkringen var 0,4 miljoner euro (0,4 mn euro).

Bolaget beslöt att sänka den beräkningsränta som används vid diskontering av ansvarsskulden till 2,4 procent (2,5 %). Till följd av detta ökade den försäkringstekniska ansvarsskulden med 7 miljoner euro, vilket höjde skadekvoten och totalkostnadsprocenten på bolagsnivå med 1,7 procentenheter.

Bolagets totalkostnadsprocent minskade och var 98,5 procent. Den jämförbara totalkostnadsprocenten var 96,7 procent (99,3 %), av vilka skadorna utgjorde 65,9 procent (68,0 %) och driftskostnaderna och kostnaderna för skaderegleringen 30,9 procent (31,2 %).

Placeringsverksamhet

Bolagets placeringsintäkter enligt verkligt värde var 59 miljoner euro (89 mn euro), dvs. avkastningen var 3,9 procent (6,2 %) på placerat kapital.

Resultat och solvens

Bolagets rörelsevinst var 88 miljoner euro (74 mn euro). Det försäkringstekniska resultatet fortsätter att utvecklas i positiv riktning.

Bolagets utjämningsbelopp växte med 44 miljoner euro och var vid årets slut 268 miljoner euro (224 mn euro). Bolagets verksamhetskapital var 330 miljoner euro (335 mn euro). Bolagets solvenskapital steg till 599 miljoner euro (559 mn euro). Solvensprocenten, dvs. solvenskapitalet i förhållande till premieintäkterna, var 143,5 procent (133,8 %).

Personal

År 2015 hade bolaget i genomsnitt 1 043 anställda (1 077). 

Utsikter för 2016

Den osäkra utvecklingen på placeringsmarknaden kommer att fortsätta även i år. Något som utgör utmaningar för att uppnå placeringsavkastningar enligt målsättningar.

- Under pågående år fortsätter vi att utveckla grundverksamheten och automatiseringen av våra processer. I och med goda samarbetspartner har kundkretsen ökat. Vi kommer också i fortsättningen att utveckla och förbättra kundservicen tillsammans med våra samarbetspartner. Vi vill även framöver vara Finlands mest rekommenderade försäkringsbolag, poängterar Kuljukka.


Bilagor: Fennias resultatanalys och nyckeltal 2015

Mer information:

verkställande direktör Antti Kuljukka, tfn 010 503 6600

kommunikationsdirektör Eliisa Anttila, tfn 010 503 6961, 050 598 9769

________________________________________________________________________________
Fennia

Fennia är ett ömsesidigt skadeförsäkringsbolag som ägs av kunderna. Specialaffären för försäkringar, Fennia, erbjuder företag, företagare och privathushåll de försäkringstjänster de behöver. Till Fenniakoncernen hör skadeförsäkringsbolaget Fennia, livförsäkringsbolaget Fennia Liv och Fennia Kapitalförvaltning.