Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Klaria Pharma Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 oktober 2018, kl. 14.00 på Advokatfirman Lindberg & Saxons kontor, Cardellgatan 1 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare ska för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktiebokenden9 oktober 2018,delsanmälasittdeltagandetillbolagetsenastden9 oktober 2018 perpostpåadressKlariaPharmaHoldingAB,Virdings Allé 2,754 50 Uppsala,pertelefon08-4464299 eller per e-mail info@klaria.com.Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 9 oktober 2018 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning

  1.     Stämmansöppnande.
  2.     Val av ordförande vidstämman.
  3.     Upprättande och godkännande avröstlängd.
  4.     Val av minst enjusteringsman.
  5.     Godkännande avdagordning.
  6.     Prövning av om stämman blivit behörigensammankallad.
  7.     Val av styrelseledamot.
  8.     Stämmansavslutande.

Förslag till beslut

Val av styrelseledamot (punkt 7)

Valberedningen föreslår att Anders Ardstål väljs som styrelseledamot till dess nästa årsstämma har hållits. Michael Brobjer har begärt utträde ur bolagets styrelse och i samråd med styrelsen begärt att han ska entledigas från sitt uppdrag som styrelseledamot på en extra bolagsstämma i samband med att ny styrelseledamot väljs i hans ställe.

Anders Ardstål(f. 1981) är civilingenjör från Linköpings Tekniska Högskola och har bred erfarenhet från flera branscher och företagsledningar. Han har bland annat erfarenhet från ledningsarbete på Vitrolife inom medicinteknik, start-up inom High Tech, managementkonsult på McKinsey samt olika chefsroller inom Thule-koncernen. Han har haft omfattande operationella roller och drivit framgångsrika förändringsarbeten och omställningar i bolag under expansion. Hans långa erfarenhet av att arbeta med tillväxtbolag är ett värdefullt komplement till Klarias övriga expertis i styrelsen. Anders Ardstål har för närvarande uppdrag som styrelseordförande i Pmevenire AB, Proistami AB och Euryphaessa AB samt uppdrag som styrelseledamot i Intellego Technologies AB. Anders Ardstål äger inga aktier i Klaria Pharma Holding AB (publ).

Handlingar till stämman

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor (adress och telefon enligt ovan) och på bolagets hemsida www.klaria.comfrån och med den 27 september 2018 och sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Aktieägare kan begära att styrelsen och den verkställande direktören vid bolagsstämman ska lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Stockholm i september 2018

KLARIA PHARMA HOLDING AB (publ)

Styrelsen

För mer information, besök Klaria Pharma Holding ABs webbplats klaria.com eller kontakta: 

Scott Boyer, VD Klaria Pharma Holding AB (publ) scott.boyer@klaria.com Tel: 08-446 42 99 / 0730‑71 64 62 

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 september 2018 kl. 16.00 EST.

För mer information, besök Klaria Pharma Holding ABs webbplatsklaria.comeller kontakta:
Scott Boyer, VD Klaria Pharma Holding AB (publ)
scott.boyer@klaria.com  
Tel: 08-446 42 99 / 0730-71 64 62                                 

För mer information, besök Klaria Pharma Holdings webbplats klaria.com eller kontakta:
Scott Boyer, VD Klaria Pharma Holding AB (publ)
scott.boyer@klaria.com
Tel: 08-446 42 99 / 0730-71 64 62

Detta är Klaria Pharma Holding AB
Klarias (Klaria Pharma Holding AB) är ett svenskt börsnoterat läkemedelsbolag som utvecklar innovativa, snabbverkande produkter inom smärta och opioidöverdoser. Genom att kombinera en patenterad teknologi en film som fäster i munslemhinnan med väl beprövade substanser, har företaget utvecklat ett koncept för läkemedelsdistribution med många fördelar och tänkbara användningsområden. Klaria är noterat på First North under kortnamnet KLAR. FNCA Sweden är Certified Advisor för Klaria Pharma Holding AB. För mer information, se www.klaria.com.

Om oss

Klarias affärsidé är att utveckla och kommersialisera innovativa produkter med tydliga konkurrens-fördelar inom terapiområdena migrän- och cancerrelaterad smärta. Klarias koncept baseras på en patenterad drug delivery-film, vilken kombineras med kliniskt testade och väl beprövade aktiva substanser. Aktiens kortnamn är KLAR. Remium Nordic är Certified Advisor för Klaria Pharma Holding AB. På klaria.com finns möjlighet att ladda ner komplett bolagsbeskrivning. www.klaria.com/sv/

Prenumerera

Dokument & länkar