Klaria annonserar den andra stängningen av den finansieringsrunda bolaget påbörjade den 28 April, 2020 genom en riktad nyemission av aktier om cirka 11,4 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen i Klaria Pharma Holding AB (”Klaria” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 24 april 2020, beslutat om en riktad nyemission av högst 3 800 000 aktier med en teckningskurs om 3 SEK per aktie, motsvarande en bruttolikvid om högst cirka 11,4 MSEK (”Nyemissionen”). Därigenom är hela det bemyndigande som gavs vid årsstämma utnyttjat.  Nyemissionen riktas till ett investerarkonsortium, däribland MK Capital AB. Med denna andra stängning har Klaria nu rest finansiering motsvarande ett kapitaltillskott om 38,5 MSEK. Genom kapitaltillskottet uppnår Klaria en ökad diversifiering av ägandet i Bolaget samt säkerställer en stark finansiell position som bland annat möjliggör en ambitiös satsning på fler kliniska program, inklusive Naloxone Alginate Film och Sumatriptan Alginate Film.

Transaktionen i korthet
Nyemissionen genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 april 2020. Teckningskursen uppgår till 3 kr och har fastställts i samråd med bolagets finansiella rådgivare efter diskussion med externa investerare och med beaktande av rådande marknadsklimat. Teckningskursen på 3 kr för de nya aktierna innebär en rabatt om 9 procent baserat på den volymviktade genomsnittskursen för Klarias aktier på Nasdaq First North under de 30 handelsdagarna före styrelsens beslut om emission.

Nyemissionen riktas till ett konsortium av svenska och utländska investerare, däribland MK Capital AB. MK Capital AB kontrolleras av Masoud Khayyami som bland annat är grundare och ordförande i finansbolaget Cardeon Futuring Finance. Störst tecknare i emissionen är MK Capital och närstående med 16%, resterade del tecknas av 13 investerare. 

Nyemissionen innebär att antalet aktier i Klaria ökar med högst 3 800 000, från 44 426 408 till högst 48 226 408. Aktiekapitalet ökar med högst 63 333,34 kronor, från 740 440,14 kronor till högst 803 773,48 kronor. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 7,9 procent baserat på det totala antalet aktier i Klaria efter Nyemissionen. De nya aktierna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market när de har emitterats och registrerats, vilket förväntas ske i augusti 2020.

Bakgrund och användning av nettolikvid
Syftet med Nyemissionen är i första hand att säkerställa en ökad diversifiering av ägandet i bolaget samt att förstärka Bolagets finansiella position. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera ägarbasen i Bolaget med nya investerare samt utnyttja möjligheten att till anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt för möjliggöra en ambitiös satsning på fler kliniska program.

– Vi välkomnar investerarkonsortiumet som i och med denna finansiering blir nya delägare i Klaria.  Vi är glada över detta intresse från högkvalificerade life-science investerare. Våra viktigaste mål är nu att genomföra både den kommande pivotala bioekvivalensstudien med Sumatriptan Alginatfilm och den kommande kliniska studien med Naloxone Alginatfilm.” säger Jesper Wiklund, Klarias VD.

Rådgivare
Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiella rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legala rådgivare till Bolaget i samband med Nyemissionen.

Denna information är sådan information som Klaria Pharma Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 17 juli 2020 kl.8:30 CET.

För mer information, besök Klaria Pharma Holdings webbplats klaria.com eller kontakta:
Jesper Wiklund, VD Klaria Pharma Holding AB (publ)
investor.relations@klaria.com
Tel: 08-446 42 99

 

Detta är Klaria Pharma Holding AB
Klarias (Klaria Pharma Holding AB) är ett svenskt noterat läkemedelsbolag som utvecklar innovativa, snabbverkande produkter. Genom att kombinera en patenterad teknologi en film som fäster i munslemhinnan med väl beprövade substanser, har företaget utvecklat ett koncept för läkemedelsdistribution med många fördelar och tänkbara användningsområden. Klaria är noterat på First North Growth Market under kortnamnet KLAR. FNCA Sweden är Certified Advisor 
(info@fnca.se, 08-528 00 399) för Klaria Pharma Holding AB. För mer information, se www.klaria.com.

Prenumerera

Dokument & länkar