Klaria bokslutskommunikén 4Q 2020

Report this content

Sammanfattning av bokslutskommunikén

Inledd registreringsgrundande bioekvivalensstudie med Sumatriptan Alginatfilm

FJÄRDE KVARTALET 2020 (OKTOBER–DECEMBER)

 • Nettoomsättning 0,0 MSEK (0,1 MSEK)
 • FoU-kostnader för perioden uppgick till 17,6 MSEK (9,7 MSEK)
 • Resultat efter skatt uppgick till -17,0 MSEK (-5,3 MSEK)
 • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,34 SEK (-0,17 SEK)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10,1 MSEK (-5,7 MSEK)
 • Likvida medel på balansdagen uppgick till 31,3 MSEK (2,9 MSEK)
 • Eget kapital per 31 december uppgick till 109,6 MSEK (82,1 MSEK)
 • På extra bolagsstämma den 2 nov beslutade stämman att emittera 3 581 871 aktier till ett internationellt konsortium till kurs 6,84 vilket inbringade nytt kapital om 24,5 MSEK till bolaget. Efterbeslutad emission är antalet aktier i bolaget 51 808 279 och aktiekapitalet 863 471,32 kr.

PERIODEN JANUARI–DECEMBER 2020

 • Nettoomsättning 0,0 MSEK (4,2 MSEK)
 • FoU-kostnader för perioden uppgick till 48,4 MSEK (24,2MSEK)
 • Resultat efter skatt uppgick till -51,4 MSEK (-22,5 MSEK)
 • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -1,19 SEK (-0,72 SEK)∞ Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -35,3 MSEK (-14,8 MSEK)∞ Den 24 februari 2020 genomfördes den av stämmor i Karessa Pharma Holding AB (publ) och Klaria Pharma Holding AB (publ) beslutade fusionen mellan de båda bolagen. Bolagsverket registrerade fusionen perden 6 mars 2020 och Karessa är därmed upplöst. Villkoren för fusionen var att en aktie i Karessa byttes mot 0,6032 nya aktier i Klaria. Emission av emissionsvederlaget innebar en emission av 6 635 200 nyaaktier i Klaria till Karessas aktieägare. Antalet aktier i Klaria efter genomförd fusion är 38 728 448.
 • En riktad nyemission av 5 697 960 aktier till en kurs om 3 kronor per aktie, tillförde bolaget 17,1 MSEK under april.
 • En riktad nyemission av 3 800 000 aktier till en kurs om 3 kronor per aktie, tillförde bolaget 11,4 MSEK under juli.∞ På extra bolagsstämma den 2 nov beslutade stämman att emittera 3 581 871 aktier till ett internationellt konsortium till kurs 6,84 vilket inbringade nytt kapital om 24,5 MSEK till bolaget. Efterbeslutad emission är antalet aktier i bolaget 51 808 279 och aktiekapitalet 863 471,32 kr.

För mer information, besök Klaria Pharma Holdings webbplats klaria.com eller kontakta:
Jesper Wiklund, VD Klaria Pharma Holding AB (publ)
investor.relations@klaria.com
Tel: 08-446 42 99

 

Detta är Klaria Pharma Holding AB
Klarias (Klaria Pharma Holding AB) är ett svenskt noterat läkemedelsbolag som utvecklar innovativa, snabbverkande produkter. Genom att kombinera en patenterad teknologi en film som fäster i munslemhinnan med väl beprövade substanser, har företaget utvecklat ett koncept för läkemedelsdistribution med många fördelar och tänkbara användningsområden. Klaria är noterat på First North Growth Market under kortnamnet KLAR. FNCA Sweden är Certified Advisor 
(info@fnca.se, 08-528 00 399) för Klaria Pharma Holding AB. För mer information, se www.klaria.com.

Prenumerera

Dokument & länkar