Klaria Pharma Holding AB till Nasdaq Stockholm First North

Klaria Pharma Holding AB har godkänts för listning på Nasdaq Stockholm First North. Första handelsdag blir den 21 oktober. På www.klaria.com finns möjlighet att ladda ner komplett bolagsbeskrivning. 

Klarias affärsidé går ut på att utveckla och kommersialisera innovativa och patenterade produkter med tydliga konkurrensfördelar inom terapiområdena migrän- och cancerrelaterad smärta (genombrottssmärta). Totalt beräknas de båda marknaderna omsätta över 7 miljarder dollar per år, och tillväxten framöver bedöms bli hög. Det som förenar de båda terapiområdena är svår smärta, stora – och växande – patientgrupper, och en omfattande efterfrågan på läkemedel med stabilare effekt och snabbare tid till upptag än vad dagens läkemedel kan erbjuda.

”Ambitionen är att skapa världsledande produkter inom området akut smärta”, säger Dr. Scott Boyer, VD för Klaria. 

Efterfrågan för läkemedel som behandlar smärta relaterad till migrän och genombrottssmärta hos cancerpatienter förväntas att växa kraftigt under de kommande åren. Till de främsta drivkrafterna hör allt en ökande efterfrågan från såväl patientgrupper som vårdsystem på nya innovativa läkemedel med bättre, snabbare och mer pålitlig effekt – till en rimlig produktionskostnad. Denna kombination skulle resultera i färre akutärenden, vilket i sin tur medför en minskad belastning för såväl patienter och deras anhöriga, som vårdsystemet i stort. 

Migrän
Cirka 12 procent av världens befolkning lider av återkommande migrän. Mörkertalet är dock stort då besvären är både underdiagnosticerade och underbehandlade. Utöver personligt lidande medför sjukdomen även samhällsekonomiska konskevenser. Den högsta andelen ses hos kvinnor, av vilka nästan en fjärdedel har återkommande besvär med migrän. 

Läs mer http://www.klaria.com/sv/vaart-fokus/migraen/.

”Utöver själva smärtlindringen vill vi även bidra till att ge tillbaka känslan av kontroll.  För patienter som drabbas av återkommande anfall av svår och akut smärta är känslan av kontroll ofta lika viktig som själva smärtlindringen.”, säger Scott Boyer, VD för Klaria.

Cancerrelaterad smärta
Statistiskt drabbas cirka en tredjedel av personer i Sverige av cancer någon gång under sin livstid. Av dessa upplever i sin tur cirka hälften en cancerrelaterad smärta som kräver behandling med receptbelagda läkemedel. Många av dessa upplever dessutom återkommande akuta anfall av smärta som inte avhjälps av den vanliga smärtlindringsbehandlingen. Denna ”genombrottssmärta” kan pågå från 3 till 30 minuter och kommer ofta plötsligt och oväntat, vilket försätter patienten i ett konstant tillstånd av ängslig vaksamhet i väntan på nästa anfall. I kombination med den underliggande sjukdomen bidrar denna smärta för många till en ytterligare ökad känsla av hjälplöshet, avsaknad av kontroll och avsevärt försämrad livskvalitet. Målet med Klarias produkter är lindra smärta och dessa symptom.  

Läs mer http://www.klaria.com/sv/vaart-fokus/cancerrelaterad-smaerta/.

”Genom att kombinera vår unika drug delivery-plattform med beprövade substanser kommer vi att kunna erbjuda ett läkemedel som gör det möjligt för patienter att slippa ta nässprayer, svälja tabletter eller injicera sig själva. Det är precis denna typ av lösningar patienter, läkare och myndigheter nu efterfrågar”, säger Scott Boyer, VD för Klaria.

Om plattformen
Drug delivery-plattformen utgörs av en alginatbaserad film, vilken kan liknas med ett frimärke. Filmen fästs vid munslemhinnan genom vilken läkemedlet sedan distribueras direkt ut i blodomloppet. Metoden medför flera patientfördelar, där kortare tid till effekt, ökad pålitlighet och enklare hantering hör till de främsta. För Klarias del medför kombinationen av beprövade läkemedel och en beprövad leveransmetod flera fördelar: kortare tid till marknaden, lägre kostnader och avsevärt reducerad risk beträffande utveckling och kliniska studier.

För mer information, besök Klaria Pharma Holdings webbplats www.klaria.com eller kontakta:

Scott Boyer, VD Klaria Pharma Holding AB (publ)
scott.boyer@klaria.com 
Tel: 08-446 42 99 / 0730-71 64 62Detta är Klaria Pharma Holding AB
Klarias affärsidé går ut på att utveckla och kommersialisera innovativa produkter med tydliga konkurrens-fördelar inom terapiområdena migrän- och cancerrelaterad smärta. Klarias koncept baseras på en patenterad drug delivery-film, vilken kombineras med kliniskt testade och väl beprövade aktiva substanser Aktiens kortnamn är KLAR. Remium är Certified Advisor för Klaria Pharma Holding AB. På www.klaria.com finns möjlighet att ladda ner komplett bolagsbeskrivning.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Ambitionen är att skapa världsledande produkter inom området akut smärta.
Scott Boyer, VD för Klaria
Utöver själva smärtlindringen vill vi även bidra till att ge tillbaka känslan av kontroll. För patienter som drabbas av återkommande anfall av svår och akut smärta är känslan av kontroll ofta lika viktig som själva smärtlindringen.
Scott Boyer, VD för Klaria
Genom att kombinera vår unika drug delivery-plattform med beprövade substanser kommer vi att kunna erbjuda ett läkemedel som gör det möjligt för patienter att slippa ta nässprayer, svälja tabletter eller injicera sig själva. Det är precis denna typ av lösningar patienter, läkare och myndigheter nu efterfrågar.
Scott Boyer, VD för Klaria