Klaria Pharma Rapport

Report this content

Klaria Pharma Holding (publ) Bokslutskommunikén 2018

Helår (januari – december 2018)

 • Nettoomsättning 0 Mkr (2,3 Mkr)
 • FoU-kostnader för perioden uppgick till 22,6 Mkr (19,1 Mkr)
 • Resultat efter skatt för perioden uppgick till -27,3 Mkr (-21,6 Mkr)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,89 kr (-0,71 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9,1 Mkr (-11,8 Mkr)
 • Eget kapital per den 31 december 2018 uppgick till 94,7 Mkr (122,0 Mkr)
 • Likvida medel per den 31 december 2018 uppgick till 8,0 Mkr (17,1 Mkr)

Fjärde kvartalet 2018 (oktober – december)

 • Nettoomsättning 0 Mkr (0 Mkr)
 • FoU-kostnader för kvartalet uppgick till 14,3 Mkr (12,4 Mkr)
 • Resultat efter skatt för kvartalet uppgick till -15,3 Mkr (-13,7 Mkr)
 • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,50 kr (-0,45 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till +2,9 Mkr (-3,8 Mkr)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2018

 • Anders Ardstål ny styrelseledamot
 • Avtal tecknat om 21 MSEK i bidrag till migränprojektet

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Klaria tecknar avtal för akut adrenalinbehandling med Purdue Pharma värt 55 miljoner USD plus royalty

Denna information är sådan information som Klaria Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 21 februari 2019 kl. 14.30 CET.

För mer information, besök Klaria Pharma Holdings webbplats klaria.com eller kontakta:
Scott Boyer, VD Klaria Pharma Holding AB (publ)
scott.boyer@klaria.com
Tel: 08-446 42 99 / 0730-71 64 62

Detta är Klaria Pharma Holding AB
Klarias (Klaria Pharma Holding AB) är ett svenskt börsnoterat läkemedelsbolag som utvecklar innovativa, snabbverkande produkter. Genom att kombinera en patenterad teknologi en film som fäster i munslemhinnan med väl beprövade substanser, har företaget utvecklat ett koncept för läkemedelsdistribution med många fördelar och tänkbara användningsområden. Klaria är noterat på First North under kortnamnet KLAR. FNCA Sweden är Certified Advisor 
(info@fnca.se,08-528 00 399) för Klaria Pharma Holding AB. För mer information, se www.klaria.com.

Prenumerera

Dokument & länkar