Kommuniké från årsstämma i Klaria Pharma Holding AB

Report this content

Kommuniké från årsstämma i Klaria Pharma Holding AB

Vid årsstämman Klaria Pharma Holding AB den 24 april 2020 fattades följande beslut: 

  • Stämman beslutade att årets förlust balanseras ny räkning.
  • enlighet med valberedningens förslag, omvaldes styrelseledamöterna Anders Ardstål och Scott Boyer samt, då Björn Littorin avböjt omval, valdes Fredrik Hübinette till styrelseledamot tillika ordförande i hans ställe.
  • Det beslutades enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret januari31 december2019.
  • Revisionsbolaget BDO Mälardalen org. nr. 556291-8473, med auktoriserade revisorn Niclas Nordström som huvudansvarig revisor, omvaldes som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
  • Styrelsearvodet fastställdes till 200 000 SEK per styrelseledamot som inte är anställd bolaget. Eftersom Scott Boyer och Fredrik Hübinette är anställda av bolaget, är det endast Anders Ardstål som erhåller styrelsearvode. Arvode till revisorerna beslutades utgå enligt godkänd räkning.
  • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om: nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor inom ramen för bolagets angivna aktiekapital samt övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och aktiebolagslagen. Beslutet får medföra en ökning av högst 500 000 aktier bolaget, och innebär, om bemyndigandet utnyttjas till fullo, en utspädning med ca 20 % av antalet aktier och aktiekapitalet.
  • Stämman beslutade att bolagets styrelseordförande får uppdrag att årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av en representant vardera för minst två (2) av bolagets största ägare per den 31 augusti och den störste aktieägare som är oberoende av ovan nämnda huvudägare. Valberedningens sammansättning skall meddelas bolaget sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande.

För mer information, besök Klaria Pharma Holdings webbplats klaria.com eller kontakta:
Jesper Wiklund, VD Klaria Pharma Holding AB (publ)
investor.relations@klaria.com
Tel: 08-446 42 99

 

Detta är Klaria Pharma Holding AB
Klarias (Klaria Pharma Holding AB) är ett svenskt noterat läkemedelsbolag som utvecklar innovativa, snabbverkande produkter. Genom att kombinera en patenterad teknologi en film som fäster i munslemhinnan med väl beprövade substanser, har företaget utvecklat ett koncept för läkemedelsdistribution med många fördelar och tänkbara användningsområden. Klaria är noterat på First North Growth Market under kortnamnet KLAR. FNCA Sweden är Certified Advisor 
(info@fnca.se, 08-528 00 399) för Klaria Pharma Holding AB. För mer information, se www.klaria.com.

Prenumerera

Dokument & länkar