Kommuniké från årsstämma i Klaria Pharma Holding AB (publ)

Report this content

Idag har årsstämman 2021 hållits i Klaria Pharma Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman (samtliga i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till årsstämman som hållits tillgänglig på bolagets webbplats www.klaria.com).

 

  • Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.
  • Det beslutades att årets resultat balanseras i ny räkning.
  • Det beslutades enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2020.
  • Det beslutades om omval av Anders Ardstål, Scott Boyer samt Fredrik Hübinette till styrelseledamöter. Fredrik Hübinette omvaldes till styrelseordförande.
  • Det beslutades om omval av revisionsbolaget BDO Mälardalen som revisor med auktoriserade revisorn Niclas Nordström som huvudansvarig revisor.
  • Styrelsearvodet fastställdes till 200 000 SEK per styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Eftersom Scott Boyer och Fredrik Hübinette är anställda av bolaget, är det endast Anders Ardstål som erhåller styrelsearvode. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
  • Det beslutades att bemyndiga styrelsen att  fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler genom vilket bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande 20 procent av aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget från och med det datum styrelsen utnyttjar bemyndigandet.
  • Det beslutades att bolagets styrelseordförande får i uppdrag att årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av en representant vardera för minst två (2) av bolagets största ägare per den 31 augusti och den störste aktieägare som är oberoende av ovan nämnda huvudägare. 
  • Det beslutades att ändra bolagets bolagsordning såvitt avser förutsättningar för deltagande vid bolagsstämma med anledning av att rätten att delta vid bolagsstämma regleras i aktiebolagslagen (2005:551) och därför inte behöver vara del av bolagsordningen.

För mer information, besök Klaria Pharma Holdings webbplats klaria.com eller kontakta:
Jesper Wiklund, VD Klaria Pharma Holding AB (publ)
investor.relations@klaria.com
Tel: 08-446 42 99

 

Detta är Klaria Pharma Holding AB
Klarias (Klaria Pharma Holding AB) är ett svenskt noterat läkemedelsbolag som utvecklar innovativa, snabbverkande produkter. Genom att kombinera en patenterad teknologi en film som fäster i munslemhinnan med väl beprövade substanser, har företaget utvecklat ett koncept för läkemedelsdistribution med många fördelar och tänkbara användningsområden. Klaria är noterat på First North Growth Market under kortnamnet KLAR. FNCA Sweden är Certified Advisor 
(info@fnca.se, 08-528 00 399) för Klaria Pharma Holding AB. För mer information, se www.klaria.com.

Prenumerera

Dokument & länkar