Kommuniké från årsstämma i Klaria Pharma Holding AB (publ)

Report this content

Idag har årsstämman 2022 hållits i Klaria Pharma Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman (samtliga i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till årsstämman som hållits tillgänglig på bolagets webbplats www.klaria.com).

  • Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.
  • Det beslutades att årets resultat balanseras i ny räkning.
  • Det beslutades enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2021.
  • Det beslutades om omval av Fredrik Hübinette och Scott Boyer samt nyval av Anders Jacobson till styrelseledamöter. Anders Ardstål hade inför årsstämman avböjt omval. Fredrik Hübinette omvaldes till styrelseordförande.
  • Det beslutades om omval av revisionsbolaget BDO Mälardalen som revisor med auktoriserade revisorn Niclas Nordström som huvudansvarig revisor.
  • Styrelsearvodet fastställdes till 200 000 SEK per styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Eftersom Scott Boyer och Fredrik Hübinette är anställda av bolaget, är det endast Anders Jacobson som erhåller styrelsearvode. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
  • Det beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler genom vilket bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande 20 procent av aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget från och med det datum styrelsen utnyttjar bemyndigandet.

För mer information, besök Klaria Pharma Holdings webbplats klaria.com eller kontakta:
investor.relations@klaria.com
Tel: 08-446 42 99

Detta är Klaria Pharma Holding AB
Klarias (Klaria Pharma Holding AB) är ett svenskt noterat läkemedelsbolag som utvecklar innovativa, snabbverkande produkter. Genom att kombinera en patenterad teknologi en film som fäster i munslemhinnan med väl beprövade substanser, har företaget utvecklat ett koncept för läkemedelsdistribution med många fördelar och tänkbara användningsområden. Klaria är noterat på First North Growth Market under kortnamnet KLAR. FNCA Sweden är Certified Advisor 
(info@fnca.se, 08-528 00 399) för Klaria Pharma Holding AB. För mer information, se www.klaria.com.

Prenumerera